325. Poselství Boha Otce ze dne 27. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS KONCE


Jak se blíží čas konce, bude následovat hodně zmatku. Mnoho lidí bude strachem ztrácet zdravý rozum, ale Já chci, aby s mým lidem tomu tak nebylo. Uvidíte mnoho hrozných věcí a bude hodně ničení. Nic nepůjde jako obvykle, přijde mohutná válka, aby vás zabila, a boj o život.

Nezapomeňte, že v tomto čase jsem Já s vámi, třebaže Mě nemůžete vidět v tom, co se děje kolem vás. Nezapomeňte, že i když bude plno ničení, nemůže bez mého svolení přijít blízko k vám. Já nedovolím, abyste přišli o život, budete-li stát v mé síle, dokud nenastane pro vás čas, abyste přišli ke Mně domů.

Mé děti, není nic, co se vám stane, o čem bych nevěděl. Není bolest, zkušenost, kterou projdete, ani nejmenší detail z vašeho života, jehož bych si nebyl vědom, neboť Já jsem tam, i když jsem zde. Jsem všude najednou. Jsem mocný Bůh a nikdo není větší než Já. Jsem váš ochránce a budu váš živitel v tom čase, budete-li Mne ve všem poslouchat.

Bůh Otec


2Tim 3,1: Buď si vědom, toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Mt 24, 13-14
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.

Mt 24, 22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru rozplynou.
13: Ale my čekáme – jak to on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.

Jb 1, 12: A Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze však ruku na něho nevztahuj." A satan od Hospodina odešel.

Ž 139, 7-10
7: Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8: Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
9: I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl bych přebývat při nejzazším moři,
10: tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.
zpět