326. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NETEČNOST PŘIVÁDÍ ČLOVĚKA NA OKRAJ DUCHOVNÍ PROPASTI


Moji milovaní lidé,

žehnám svým dětem, každému, těm, které miluji, protože všichni lidé jsou mé děti.

Na cestě k probuzení vědomí se čas mého lidu proměňuje do náročné práce, do vysilujícího boje proti světskosti, která proniká lidstvo, maskovaná za to, co je dobré a přijatelné, ale ve skutečnosti je tím, co zabíjí dobro. Způsobuje člověku, že upadá do nízkých pudů a duchovní nevědomosti a prioritu člověka, kterou musí být záchrana duše, odsouvá na poslední místo.

Moji lidé zůstávají neteční, a jak čas plyne, netečnost přivádí člověka na okraj duchovní propasti.

Člověk, který Mi nenabízí nic, který se neobětuje,
ten, kdo chce zůstat ve středu pozornosti,
kdo uráží své bratry,
kdo je lhostejný k lidské bolesti,
kdo pohrdá tím, kdo je bratrský: nactiutrhač, pošetilec, ten, kdo se nesklání před Zákonem mého Otce v Přikázáních,
kdo opovrhuje svátostmi,
kdo se raduje z bolesti ostatních,
kdo neposlouchá volání Domu mého Otce,
kdo uráží mou Matku,
takové dítě se ode Mne vzdaluje a je v nebezpečí, že bude ztraceno, nebude-li se včas kát.

Moji lidé, král hrdosti infiltroval člověka pýchou, a tak pýcha klíčí. Mé děti jsou osvícené mým Duchem Svatým a nesmí se radovat v pýše, ale v pokoře, jinak budou jednat v pýše, aniž by si toho všimli.

Jako lid jste poučeni. V každém odhalení jste byli poučováni, abyste se měli na pozoru před tím, co je nevhodné a hříšné, abyste nepadli do špíny proudu světa, a nevzdálili se ode Mne ještě dál a nepřipojili se k řadám Zlého, na znamení vzpoury proti naší Boží vůli. Ďábel vám nabízí nemravnost, zhýralost, lži, usnadňuje vám, co chcete, abyste se cítili pohodlněji, přivádí vás k myšlenkám, že všechno jde dobře a že jednáte a pracujete v dobru. Nasycuje vás nedůvěrou ke Mně.

Jste lid, který je poučen, aby uváděl tato odhalení do praxe a byl pravdivý. Stále vás k tomu vyzývám, k praktikování těchto odhalení, abyste se posilňovali ve víře a uvědomovali si mé Slovo, byli jeho znalci a žili v pevné jednotě se Mnou, obrácení, schopní rozlišování, pokorní, a především – abyste byli láskou, jako Já jsem Láska.

Byli jste zrozeni z mé Lásky. Z lásky k vám jsem obětoval sám sebe. Můj Duch Svatý vás doprovází, dává vám instrukce a vede vás v rozlišování, má Matka se přimlouvá za vás všechny. Ale přesto jste stále ještě nenašli, co vám otevírá cestu… a tím je Láska.

Je to hlavní příměs v lidském stvoření, to, co nesmí chybět, protože když vám chybí koření naší lásky, lidská bytost je uvnitř prázdná a je stálou hrozbou pro mé děti.

Moji milovaní lidé, je to kvůli této příměsi, která v některých stvořeních byla přítomná, ale zakrněla kvůli zatvrzelosti lidského srdce tak, že velká část lidstva upadla do chaosu, vzpoury, neuspořádanosti, komunismu a jeho omylů, závisti, nedostatku dobročinnosti a zhoubné šíři lidského ega.

Moji milovaní lidé, v rámci plánu Spásy, jsem vás povolal, abyste se na něm věrně podíleli. Nejdůležitější je pomáhat svým bratrům, aby nebyli ztraceni kvůli nedostatku víry v mé Slovo. Přijde čas, kdy pocítíte, nebo si budete myslet, že jste sami, ale není tomu tak, Já vás nikdy neopustím.

Má Matka vás miluje věčnou láskou.

Moji milovaní lidé,

modlete, se, děti, modlete se, válka přestává být hrozbou a stává se skutečností.

Modlete se, děti, bouře v mé církvi bude pokračovat.

Modlete se, děti, modlete se za Anglii, bude otřesena a terorismus ji napadne.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, utrpení je blízko, bude otřesena a příroda ji bude bičovat. Řím bude prolévat slzy bez ustání.

Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, bude trpět kvůli svým sopkám.

Milované děti, Kolumbie bude trpět za své omyly vůči mé Matce, šílenství tohoto lidu bude zlomeno.

Moji milovaní lidé, je nezbytné, abyste si osobně uvědomili, že jste zrcadla mého díla a jednání.

Zlý připravuje svou strategii proti těm, kdo jsou moji – neoddělujte se od toho, co vám patří: od věčné spásy.

Nebuďte jako farizeové [Mt 23, 3], Buďte moji "v duchu a pravdě" [Jan 4, 23]. Vyvíjejte se, nezastavujte se, trpělivě pokračujte v růstu tím, že budete pracovat a jednat v mé vůli. Nebuďte zajatci těch, kdo vás kritizují, buďte trpěliví, buďte Láskou pro ty, kdo jsou daleko ode Mne.

Trpím pro ty, kdo jsou lhostejní k mým voláním, nebo Mě neberou vážně. Budou naříkat, že opovrhli mým Slovem. Budou litovat, že nebyli studenty mého Slova. Dal jsem vám všechna ujištění o mém andělu pokoje, a ještě víc, a přesto je můj lid stále lhostejný, když dělá předpovědi, které mu nepomáhají. Skáčete z jednoho místa na druhé a stáváte se více zmatení. Nenasloucháte mému hlasu, chcete vědět víc a skončíte tak, že nebudete znát nic z toho, co jsem vám oznámil. Jsem současně trpělivý a spravedlivý…

Můj anděl pokoje vás vidí, pozorně hledá harmonii, upřímnost, víru, důvěru, pokoj ve vás a ve vašich domovech.

Pochopte, že jste moji apoštolové konce času, a jako takoví musíte žít, jak jsem vás učil. Můj anděl pokoje pak nebude cítit, že jste lhostejní.

Moji milovaní lidé, dívejte se nahoru, důležité jevy, které budou většině neznámé, se projeví na nebeské klenbě. Nezapomeňte, že se připravujete na oslavu mého narození, a musíte tak činit v pokoji a lásce, kterou Mi zbytek světa nenabízí.

Volám vás jako Pán a Spasitel, abyste si udrželi vnitřní pokoj a lásku a byli jako magnety, které přitahují moji Lásku k vám.

Budu stále s vámi, abyste se neztratili a abych vás udržel ve věrnosti k naší Trojici. Nestyďte se, že jste mé děti, ani děti mé Nejsvětější Matky.

Má Láska kráčí po Zemi a hledá duše, do nichž by vložila mou Lásku.

Svým požehnáním vás živím, abyste zůstali daleko od zla.

Miluji vás, jste moji lidé, zorničky mých očí. [Dt 32, 10].

Váš Ježíš
zpět