333. Poselství Boha Otce ze dne 13. prosince 2017, https://wingsofprophecy.blogspot.com/

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VELKÁ ZRADA


Válka je za dveřmi a moji lidé se v tomto čase musí naučit jak rozpoznat ty, kteří je zradí, neboť brzy se bude zrada rozmáhat po celé zemi.

Moji lidé, čas velké zrady je u vás, takové, jaká dříve nikdy nebyla. Budete všemi nenáviděni pro mé jméno. Vaše odměna za to bude velmi velká, ale bude také hodně nebezpečí.

Až budete nenáviděni, mnozí vás zradí. Řekl jsem vám už předem v mých Slovech, že to přichází, i když většinou jste nedokázali pochopit, jaký to bude mít dopad.

Nebude pro vás žádného bezpečného místa a nikdo, komu můžete důvěřovat. Musíte se naučit poznat, až zrada bude blízko. Proste Mě o zvýšení schopnosti rozlišovat a Já vám ji dám.

V tom čase vás zradí dokonce i ti, které milujete, neboť jim řeknou lži, a oni jim uvěří. Bude to čas velkého žalu pro můj lid. Obraťte se ke Mně pro svou útěchu, neboť Já jsem s vámi a nikdy vás neopustím. Povedu vás do bezpečí v tomto čase. Budu vaše přístřeší a vaše pevnost. Nebojte se, jen věřte.

Bůh Otec


Mt 10, 16-22
16: Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17: Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách.
18: Budou vás vodit před místodržitele a krále kvůli Mně, na svědectví jim i pohanům.
19: Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli bude vám dáno, co máte mluvit.
20: Neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch vašeho Otce mluví skrze vás.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 28, 20: A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Ž 91, 1-11
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
zpět