335. Poselství Boha Otce ze dne 18. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOKONČETE SVOU PRÁCI TEĎ


Mé děti, nadešel čas, abyste dokončily svou práci. Vy víte, co má být uděláno. Čas odkladu již minul.

Chci, abyste se zabývaly záležitostmi mého Otce na zemi, protože váš čas k tomu, abyste je dokončily, je u vás. Čas ke hraní je pryč a teď musí být všechno uděláno.

Mé děti mají sklon k fantazii a myslet si, že všechno jde dobře, když všechno dobře nejde.

Já vím, že chcete věřit, že přijdou lepší dny, ale ty už jsou pryč. Ničení kvasí v zákulisí a brzy obklíčí vaše domy. Všude zavládne válka, neboť pečetě jsou rozlamovány a mé Slovo bude naplněno do poslední tečky a puntíku. Pokoj bude zemi odebrán a bude ji pokrývat smrt. Milióny zemřou – nejen ve válce, ale v smrtících nákazách a hladomoru, který válku provází. Bude mnoho utrpení a nebude mu jak uniknout.

Mé děti, udělejte práci, kterou jsem vám přidělil, teď, aby vaše odměna v nebi byla velká a abyste mohly sklízet požehnání poslušnosti, pokud jste ještě na zemi. Nezapomínejte, že jsem stále s vámi.

Bůh Otec


2Kor 5, 9-10
9: A proto stůj co stůj usilujme o to, abyste se jemu líbili, ať se už z domova ubíráme, nebo v domově zůstáváme.
10: My všichni se musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Podsvětí šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus dosvědčil.
10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele země za to, že prolili naši krev?"
zpět