345. Poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS MODLITEB


Byla jsem ve své kuchyni, připravovala sobotní večeři a myslela na skutečnost, že jsem minulý měsíc věnovala modlitbám méně času než obvykle, když mi Pán ukázal, že to byl nepřítelův záměr a že stejná věc nedávno postihla všechny Boží děti.

Mé dítě, všechny Boží děti jsou právě nyní pokoušeny, aby zkrátily nebo předčasně ukončily svůj normální čas modliteb. Mnohé jsou odrazovány aktuálními zprávami a některé se úplně přestaly ke Mně modlit v přesvědčení, že se nic nezmění, když se budou modlit.

Toto je práce nepřítele, zabránit mým lidem modlit se, protože ví, že Já je vyslyším. Moji lidé vstupují do času velkých strastí a brzy je bude následovat čas mnoha soužení. Budou zcela nepřipravení, pokud byli až do té doby po celý čas mimo mou Přítomnost a nepřežijí to.

Moji lidé, čas Velkého soužení je již téměř u vás. Bude to strašný a nebezpečný čas, kdy mnozí budou usmrceni kvůli mému jménu. Bude to čas, kdy se bude zdát, že nepřítel zvítězil, ale on už byl poražen na kříži na Kalvárii. Řekl jsem vám v mém Slovu, že načas zvítězí. Ale jen načas.

V tomto čase uvidíte mnoho zázraků, aby duše mohly být zachráněny pro mé království. Mnozí budou stále odmítat věřit kvůli útrapám a bezpráví. Ti, kdo půjdou tímto čas a budou svědčit pro Mne, obdrží v nebi mimořádné odměny, které jiní nedostanou, neboť to bude velmi těžká doba.

Moji lidé, modlete se! Pozvedněte k nebi mnoho modliteb za sebe a za ty, které milujete. Pozvedněte ke Mně modlitby za ztracené, které neznáte, protože vás odměním za tyto modlitby, za čas, jejž strávíte modlitbami za tyto ztracené duše.

Buďte bdělí. A modlete se, neboť to přijde brzy.

Bůh Otec


1Thes 5, 17: "Bez přestání se modlete."

Mk 13, 32-34
32: O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.
34: Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Opustil svůj dům, dal svým služebníkům nad ním plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl.

Mt 24, 20-22
20: Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Zj 13, 6-8
6: A otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a proti jeho stánku, to je proti těm, kdo mají v nebi své obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemocu je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, lide, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize života zabitého beránka.

Da 7, 24-26
24: A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.
25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,
26: avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.
zpět