346. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CENA VÁLKY


Mé děti, blíží se k vám čas nepředstavitelného zármutku. Není způsob jak se připravit na tuto úroveň žalu, když všichni, které znáte, vám budou vzati. Můžete se jen přitáhnout blíže ke Mně pro útěchu, neboť v tom čase žádnou jinou útěchu nemůžete mít.

V tom čase bude panovat smrt a ničení. Válka zpustoší vaše země a vidět mrtvá těla ve vašich ulicích se stane běžnou věcí, protože nebude pro ně dost místa, nebo dost živých, aby je pohřbili.

Cena války je vždy velká, ale cena této války bude větší, neboť tato válka zničí víc než jakákoli válka před ní. Vezme více životů a zničí více měst než jakákoli válka v historii země.

Projevujte v tomto čase lásku, kterou máte ke svým rodinám, neboť mnozí z nich vám budou vzati. Užívejte si pohodlí, které nyní máte, neboť vám také bude brzy vzato, a bez varování. Vaše životy se změní v mžiku oka a budete nuceni se přizpůsobit podmínkám, o nichž jste nikdy ani nesnili, že budou možné.

Nezapomeňte, že Já jsem vaše útěcha. Já jsem vaše pomoc. Já jsem váš Spasitel a není žádný jiný.

Váš Ježíš


Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Podsvětí šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus dosvědčil.
10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele země za to, že prolili naši krev?"
zpět