351. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KAŽDÝ DÁVÁ, CO NESE V SOBĚ – NĚKTEŘÍ LÁSKU, JINÍ HNĚV…


Můj milovaný lide,

žehnám mé lidi, ty, kteří se obětují, kteří nepopírají můj Zákon, kteří Mě poslouchají a milují Mě, jako Já miluji je.

Toto mé Slovo by mělo být požehnáním pro můj lid. Nastínil jsem vám v hlavních rysech podobu a stálost s jakou ti, kdo říkají, že Mě milují, se musí chovat. Na skutečnost, že oslovuji můj lid, není některými pohlíženo s radostí. V tomto odhalení můj Duch Svatý zdůrazňuje, co není podle mých představ, abyste si nevyložili mylně svobodu a nepřestoupili Zákon.

Zde vidíte, co přijde v posledních dnech: "V posledních dnech, praví Bůh, vyliji ze svého Ducha na všechny lidi. Pak budou vaši synové a dcery prorokovat, vaši starci dostanou ve snu zjevení, vaši mladíci budou mít vidění" [Sk 2, 17].

Tato Slova jsou zapomenuta a oni ukazují prstem na Mne, když se nezavazuji k tomu, co chtějí ti, kdo řídí mé lidi. Moje Slovo není vítáno s vděčností kvůli rozdílným zájmům, které existují a tvoří část světa a jeho intrik.

Jestli vás vyzvu, abyste odložili přepych, v němž žijete, přestanete Mě milovat…

Byl jsem vyměněn za lidské bohy, kteří jsou dobře vidět v sociálních médiích, připoutáváte se k nim s velkou spřízněností, protože žijete tím, co je bezprostřední a co vám působí rozptýlení a potěšení…

Moji lidé, trpím s vámi a jsem zarmoucený kvůli tomu, co se děje na zemi, stejně jako kvůli tomu, čemu budete čelit následkem špatného chování člověka proti člověku.

Zdevastovali jste Zemi, odmítli jste má varování před následky, které přijdou kvůli nekontrolovanému pustošení nejen země, ale i samotné lidské přirozenosti.

Zlo proniklo do domovů, aby je rozdělilo…
Zlo proniklo do mysli lidí, aby je zmátlo…

Zlo přišlo na pracoviště, aby mé děti byly podmíněny prostředím a dotklo se myslí ředitelů podniků, aby se srdcem otupělým mocí a hloupostí zakázali mým dětem mít u sebe obrazy Mne a mé Matky, nebo mých svatých na místech, kde pracovníci tráví velkou část dne.

Děti, neodchylujte se od evangelia, nenechejte se infikovat tolika falešnými doktrínami, existujícími vedle sebe v tomto čase.

Musíte pochopit, že Zlý, v tomto konkrétním okamžiku, vás chce vzdálit od mé Pravdy. Nechce být odhalen, protože zkáza, kterou zamýšlel, nedosáhla úrovně, jakou si přál.

Mé obrazy jsou odsuzovány a ničeny. Zlo nutí ty, kdo předstírají poslušnost mým pověřením, ničit vše, co o Mně existuje. Tato generace jde i nadála sama se sebou a doprovází ji ten, kdo udržuje své ničivé plány v chodu: Satan.

Zlý pronikl a zatvrdil srdce ve všech vrstvách společnosti, dokonce i v mé církvi, aby ji rozložil. A proto vás vyzývám ještě jednou, abyste neztráceli odvahu, byli vytrvalí, "modlili se bez přestání" [1Thes 5, 17], zůstali ostražití a neodchýlili od mé Cesty.

Nejste ze světa, ale žijete ve světě, proto síla víry, síla vědění, harmonie, solidarity, moudrosti, musí stále růst.

Moji lidé neustále hledají třísku v oku ostatních a nikoli trám ve svém vlastním [Lk 6, 41-42], a z toho důvodu je nespokojenost přivádí k páchání nespravedlností proti svým bratrům, ostrému kritizování těch, kdo jako dělníci a vinaři, jako oddaní laici, jim přinášejí med, který neskrývám v těchto odhaleních a v ostatních, které jsou z mé vůle.

A proto jako váš Bůh, znovu a znovu kladu důraz na to, aby se můj lid probudil.

Zdá se, že je to menšina, která přijímá vysvětlování mého Slova, naplňuje je a poslouchá ho. Ale to není skutečnost, lidé zůstávají zticha spíše ze strachu.

Omyl této generace je nedostatek lásky, proto ti, kdo chtějí jít v mých šlépějích, nejsou uznáváni zbytkem společnosti. Staršími lidmi, kteří vlastní moudrost, je opovrhováno, mladí lidé nepřijímají snadno rady, materialismus je nutí, aby pokračovali v používání měřítka, s jakým se dívají na boha statutu. Toto jsou plody neposlušnosti a lpění na materialismu.

Tato generace onemocněla tím, že přijala podoby modernismu, jimiž zdegenerovala a odmítla má Přikázání.

Bída, kterou někteří, kdo se nazývají křesťany, nesou ve svých duších, se odhaluje skrze moc a vliv, který používají proti svým bližním.

MOJI MILOVANÍ LIDÉ, KTEŘÍ JSTE MOJI, TOTO JE ČAS K DUCHOVNÍMU RŮSTU, KE VSTUPU DO MNE, A DOVOLIT MÉ MATCE, ABY VÁS VEDLA.

Moji milovaní lidé, boje, povstání, protesty a nedostatek ovládání jsou výsledkem hněvu, nenávisti a nedostatku hodnot v člověku, protože Mě nezná. Každý dává, co v tomto čase nese v sobě: někteří dávají lásku, jiní hněv, což není má vůle.

Moji lidé, co udělá otec, když vidí své děti, jak scházejí z cesty?…
Moji lidé, země zakoušejí nejrozmanitější a podivné přírodní jevy. Vody moře se pohnou a napadnou zemi, vítr zvýší svou sílu.
Moji lidé, tam, kde je horko, přijde chlad, a kde je chlad, přijde horko. Mé děti nejsou připraveny na takové změny.

Střední východ je kolébkou vraždění, pohrom a zkázy. Člověk byl zevnitř infikován hněvem, který bude přinesen do Evropy s větší neústupností.

Komunismus způsobí velký a závažný zmatek v Americe, větší než do této chvíle.

Moji lidé, Já vidím za tento svět. Nemoc, která se blíží k lidstvu, najde lék v rostlině Artemisia annua, aplikované na kůži.

V některých zemích se ulice budou zdát pusté, až města budou přemožena terorismem, zlem, přicházejícím od ďábla.

Modlete se, milujte Mě, naplňujte Boží Zákon a buďte nástroji pokoje. Přijímejte Mě náležitě připraveni, aby tato svatá přijímání byla nekonečně znásobena.

V mém domě slyším modlitby, které nejsou vyslyšeny. Musíte se modlit srdcem, ne z povinnosti, nebo kvůli zdání, ale "v duchu a pravdě" [Jan 4, 24].

Nezapomeňte, že z mého Domu obdržíte nutnou pomoc, jste-li náležitě připraveni. Můj anděl pokoje, svědek mé lásky, vám dá, co je moje.

Má Láska, kterou potřebujete, je balzám pro každého z vás.
Prožívejte ji intenzivně.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět