356. Poselství Boha Otce ze dne 29. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROZDĚLENÍ


Bylo to v sobotu ráno ve velmi časných hodinách, kdy jsem se bez zřejmého důvodu probudila a už jsem nebyla schopná jít znovu spát, a tak jsem se rozhodla, že si udělám trochu kávy a strávím nějaký čas s Pánem. Nakonec jsem si otevřela zprávy, ale bez zvuku. Zahlédla jsem presidenta Trumpa, jak se objevil na obrazovce – tyto dny je vždy ve zprávách, a právě nyní je v Bílém domě tolik konfliktů, že to trápí každého. Přemýšlela jsem o tom, když Pán řekl: "Přináším rozdělení". Nikdy jsem si nemyslela, že by rozdělení mohlo přijít z nebe.

Řekl jsem ti, že vytyčuji meze. Pro všechny lidi na zemi nadešel čas, aby si vybrali, kterému Bohu budou sloužit. Budete sloužit Mně, Všemohoucímu, nebo budete sloužit Satanovi, bohu vašeho světa? Toužím, abyste si vybrali Mě, aby vaše duše nezahynula, ale jste svobodní si vybrat.

Dal jsem vám vůdce, aby přinesli rozdělení a učinili meze zřetelnější. Vůdcové tohoto typu způsobí, že se lidé přidají na jednu či druhou stranu a tím mé záměry mohou být v tomto čase realizovány.

Čas pocitu sebeuspokojení je už pryč, moji lidé. Nyní ve vašem světě prožijete události a okolnosti, které vás přinutí si vybrat, které straně bude sloužit, neboť samotné vaše životy budou v sázce.

Urychluji mé milosrdenství, aby má pravá Nevěsta mohla být odvedena rychleji domů. Netrapte se, když je uvidíte opouštět zemi, ale uvědomte si, že Já je tak miluji a toužím, aby byli se Mnou.

Když řekl tyto poslední věty, viděla jsem řady lidí, kteří jdou těsně s Ním a jsou bráni domů dřív, než mají tyto hrozné události přijít. Lidé nepochopí, proč těmto lidem byl vzat život, a budou si myslet, že by raději chtěli žít.

Bůh Otec


Mt 10, 30-39
30: U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady.
32: Ke každému, kdo ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.
35: Můj příchod rozdvojí syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní:
36: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí.
37: Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.
38: A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.
39: Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho.

Zj 6, 4-6
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "pojď!" Podívám se – a hle: kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď."

Mal 3, 19-24 (V originálu 4, 1-6)
19: Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.
20: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci,
21: rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.
22: Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva.
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův velký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
zpět