366. Poselství Boha Otce ze dne 6. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA). https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJE SLÁVA


A viděla jsem, že vojáci se pokoušejí vykolíkovat oblasti, kde slyšeli zpěvy v lesích, a Pán přivolal zvířata, aby je roztrhala, až to budou dělat.

A nikoho tam nepotká zlo, mimo to, které je podle mého plánu. Ti, kdo se bojí mého velkého jména, se na zemi nebudou muset bát ničeho.

Už jsem učinil opatření pro každou vaši potřebu, moji lidé. Jděte vpřed v tomto čase a starejte se o potřeby těch, kdo budou dědici spásy. Kažte evangelium všem stvořením, jejichž duše mohou být přidány k mému království, neboť v tomto čase má být má sláva ukázána lidem.

Bůh Otec


1Kr 17, 4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.

2Kr 2, 24: On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.

Mk 16, 15: A řekl jim:"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu."

Iz 60, 1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná mé jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: Dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
zpět