367. Poselství Matky Spásy ze dne 3. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK DOSÁHL TOHO, ŽE SE ZEMĚ STALA MINOVÝM POLEM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám z nitra mého srdce.
Jste lidmi mého Syna a nebudete opuštěny.

V tomto čase se zlo rozšířilo po celé zemi a přivlastnilo si většinu mých dětí, a jak lidstvo žije vnitřně pohrouženo do omylu, stává se čím dál tím více tvrdší srdcem a jedná ve zpětném duchovním pohybu.

Nejste povolány sloužit dvěma pánům…
Nevyzvala jsem vás, abyste daly přednost sloužit světu před službou mému Synu…

Nepřestávala jsem vás volat, abyste získaly znalost toho, co přijde, vzdálíte-li se Boží vůli. Má jasná slova v mých zjeveních a odhaleních vám byla dána proto, abyste zůstaly bdělé a nestaly se kořistí zla, ale vy jste neposlouchaly.

Lidé mého Syna, hlídejte si Pravdu a sjednocujte se v našich Nejsvětějších Srdcích, buďte si opravdovými bratry, bez konfliktů a lží.Ten, kdo se považuje za největšího a nejdůležitějšího mezi vámi, je nejmenší a nedokáže vidět za své šílenství, dokud se nestane pokorným.

Vidím velký počet mých dětí, jak se modlí svatý růženec. Vidím je účastnit se mše svaté a přijímat mého Syna, vidím je pomáhat v kostelích, a přesto vidím tato stvoření, jak si přivlastňují, co jim nepatří: Pravdu a soud na stupínku v kostelích, aby je jejich bratři obdivovali.

Kolik horlivosti je v okázalých srdcích, které věří, že vlastní Pravdu a privilegia v domech mého Syna! Běda těmto stvořením! Jsou kameny úrazu a zbraní zla, aby překážely Boží vůli mého Syna, ubohá stvoření!

Vyzývala jsem vás, abyste byli láskou jako můj Syn je láskou k vám, ale se smutkem vidím pravý opak.

Co se stane mým dětem, když zapomenou na dar Slova? Řeknou, že nezabily žádného bližního, ale já je prosím, aby se vnitřně přezkoumaly.

Víte, děti, že jazyk je dvojsečný meč a že každý jej používá, aby chválil, žehnal, nebo proklínal? Jen jste zapomněly, že ten, kdo proklíná, se vystavuje tomu, že jeho kletba se k němu vrátí, zatímco ten, kdo žehná, ví, že k němu přijde zpátky požehnání.

Zlo, které přejete svému bratru, je zlem, které si připravujete pro sebe, aniž byste na to myslely.

Jako lidstvo visíte na vlásku. Velké národy, které dobře znáte, mají vyspělé technologie ve výrobě zbraní a jsou zaměstnány přípravou na obranu proti možným útokům jiných zemí. Vzhledem k tomuto pokroku, minulé války, jimž bylo lidstvo vystaveno, se zdají být hrou vzhledem k válečným zbraním, které nyní vlastní velká většina zemí, třebaže v menším počtu než velké mocnosti.

Člověk dosáhl toho, že se země stala minovým polem, nebezpečným pro celé lidstvo, neboť arogance jednoho vůdce bude v jediném okamžiku rozdrcena, a to bude stačit k vyvolání toho, co se stane masakrem pro lidstvo.

Není nutné, aby se lidé stěhovali z jedné země do druhé, jeden rozkaz bude stačit a země shoří. Proto vás s naléhavostí vyzývám, abyste se vnitřně přezkoušeli, aby každý se stal láskou, dobročinností, neztratil víru a udržel plamen naděje, aby lid mého Syna nebyl zničen.

Volám lid mého Syna, aby si udržel víru a byl lidem, kde září Pravda a Láska svatého Slova, úcta a láska k mému Synu v nejsvětější eucharistii, stejně jako naplnění Božího Zákona a svátostí, abyste byli Boží stvoření… Ale to si lidé nesmí sami zničit.

Lidé mého Syna zapomínají, že všechny jejich činy a jednání jsou pozorovány Nejsvětější Trojicí a že proto nesmíte jednat skrytě proti svým bratrům, jak to dělají zloději, když využívají tmu. Zlý snadno poznává vlažné, kteří jsou lehce polapeni, aby sloužili zlu.

Mé srdce se hluboce trápí, když vidím některé z mých vlastních, jak přijímají mého Syna, modlí se ke mně a následovně ubližují svým bratrům.
Mé srdce trpí kvůli stvoření, jemuž je způsobena škoda a smrt zlým jazykem, stejně jako trpím kvůli stvoření, které takové zločiny spáchalo, protože dopadnou zpět na svého pachatele.

Když vám říkají o slibné budoucnosti pro lidstvo, podívejte se kolem sebe a uvidíte, že to není pravda, pokud se lidstvo ve svém celku nerozhodne k radikální změně, a to, děti…

Země jsou bičovány neočekávaným. Lidmi pozměněná příroda, bije kolem sebe s obrovskou silou.

Modlete se, děti, Guatemala je proniknuta bolestí, Uruguay se třese a mé děti trpí.

Modlete se, děti, Kolumbie se učí z tvrdosti své cesty.

Modlete se, děti, zlo v Anglii ukazuje svou tvář a otřese mé děti v tomto národu.

Modlete se, děti, Mexiko znovu trpí a Španělsko se vroucně modlí k nebi kvůli nečekané události.

Volám vás k modlitbě za Kostariku.

Nespravedlnost na sebe nenechá čekat, mé děti, vzdalte se všemu, co vás odděluje od mého Syna, co vás odděluje od dobré cesty, od spásy.

Přijďte k této Matce, která se přimlouvá za každého z vás. Přeji mým dětem cestu dobra a toho dosáhnete tím, že do hloubky poznáte mého Syna.

Přijďte, mé děti, přijďte a půjdeme ruku v ruce k mému Synu, budeme naplňovat Boží vůli v pokoji a službě vašim bratrům. Nebojte se, mé děti, jsem Matka všech a úpěnlivě se přimlouvám za všechny před Nejsvětější Trojicí.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria
zpět