371. Poselství Boha Otce ze dne 9. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOC VE VAŠICH MODLITBÁCH


Skrze modlitby mého lidu v čase konce, budou dosažena vítězství. Skrze přímluvy mého lidu budou změněny národy a duše přivedeny do mého království.

Skrze pokoření sebe samých půstem a modlitbami, budou bezbožní ve vysokých pozicích poníženi.

Moji lidé, nechápete moc, kterou máte ve svých modlitbách. Nechápete rozdíl, kterého byste dosáhli dokonce i nyní ve vašich každodenních životech, ve výsledku věcí, které vidíte a mluvíte o nich každý den.

Kdyby moji lidé, kteří se nazývají mým jménem, se modlili, místo aby si stěžovali, tolik by se toho změnilo.

Bůh Otec


Ef 6, 14-18
14: Stůjte tedy pevně a za ochranný pás ať vám slouží život podle pravdy, za krunýř bezúhonnost,
15: za obuv na nohy odhodlanost, jakou dává evangelium pokoje.
16: Při každé příležitosti se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely toho ničemníka.
17: Jako přilba ať vám slouží pevná naděje, že dojdete spásy, a mějte pohotově meč Ducha, totiž Boží výroky.
18: Vždycky a při každé příležitosti proste a modlete se, jak to Duch vnuká. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany.

2Pa 7, 14: Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
zpět