374. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


INTENSIVNÍ PŘÍPRAVA


Moji lidé, nyní vás provedu časem intenzivního učení, abyste mohli být připraveni na to, co má ještě přijít. Řekl jsem vám, že moji lidé nemají žádné porozumění o intenzitě války, které budou čelit, a vy nejste připraveni. Proto ty z vás, kdo jsou ochotní se učit, začnu nyní připravovat. Celá tato příprava není příjemná, ale je nutná.

Naslouchejte mému hlasu a následujte mé vedení, až vás povedu jednotlivými fázemi tohoto učení. Potřebujete tuto znalost, abyste mohli jít i tam, kam vás tato bitva zavede.

Projdete mnohými odhaleními a získáte mnohé vědomosti, budete-li Mne v tom následovat.

Bůh Otec


Ž 144, 1-15
1: Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2: Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3: Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4: Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5: Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6: Udeř bleskem, rozptyl nepřátele, vypusť své šípy a uveď je ve zmatek,
7: Vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8: Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9: Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10: Ty dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11: vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice, je pravice zrádná.
12: Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.
13: Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
14: náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15: Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!
zpět