378. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOST!


V duchu jsem viděla krátkou vizi Ježíše. Otevřené dlaně jeho rukou byly spojené. V jeho dlaních jsem viděla potracené plody, o nichž jsem věděla, že byly potraceny tady v Americe. Viděla jsem slzy v jeho očích.

Pak jich do jeho rukou padlo mnohem víc, a stále padaly a padaly. Jejich krev z nich kapala a rozlévala se. Plakal. Začala jsem také plakat při tom, co jsem viděla. Náhle zakřičel:

Dost!

Viděla jsem Ho, jak převrací stoly, a vzpomněla jsem si, jak převrátil stoly penězoměnců v chrámu za jeho dnů na zemi, už blízko chvíle jeho ukřižování.

Už mám toho dost, té přemíry krveprolití na územích Ameriky (nevěděla jsem, proč řekl územích, místo území Ameriky). Mám dost vražd těch nevinných duší, které ke Mně volají, abych je pomstil!

Právě tak, jako jsem převrátil stoly penězoměnců, nyní vyvrátím tento národ vrahů. Nyní vyvrátím tento zvrhlý národ uctívačů model, který Mě odmítá poznat a jít po mých cestách.

Srazím každého na vysokých místech a vše, co se v tomto národu povýšilo proti Mně. Zkažení budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou. Dokonce i spasení Mě budou prosit, abych zastavil zkázu, ale kvůli těmto nevinným to neučiním.

Ameriko, Já tě povalím.

Ježíš


Ex 20, 13: Nezabiješ.

Mt 21, 12: Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kteří se v chrámě zabývali kupováním a prodáváním, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů.

Jan 2, 13-17
13: Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma.
14: V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.
15: Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel drobné a stoly jim zpřevracel.
16: a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!"
17: Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.
zpět