380. Poselství Boha Otce ze dne 12. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRAŠNÝ KONEC


Dívala jsem se na ranní zprávy o počasí, když pak přišla reklama, ukazující obyčejnou americkou rodinu v noci. Pak jsem uviděla střelu…
Pane, jsi to Ty, kdo mi ukazuje, co přichází?


V čase, kdy přijde útok, na který se díváš, mé dítě, mnoho zkázy rychle sestoupí z noční oblohy. Mnoho duší bude ztraceno bez předchozího varování.

Viděla jsem sezdané páry, jak spolu bojují a křičí na sebe nelaskavá slova. Viděla jsem matku, jak se pere s nedospělou dcerou, která se jí staví na odpor. Viděla jsem neprovdanou matku v klubu, její dítě bylo doma s paní na hlídání… Viděla jsem bratry, kteří spolu nemluvili kvůli hrubým slovům a neporozumění… to vše, když ta střela sestupovala.

Moji lidé, kteří nejdou po mých cestách, budou chyceni ve svých hříších, až ten útok přijde. (Slyšela jsem strašný smutek v jeho hlase a uvědomila si, jak se nad tím hrozně trápí).

Mnozí budou vzati, ti, kdo už byli dlouho mimo moji přítomnost. Mnohé duše budou ztraceny, ty, které se nepodrobily mému očišťování, které Mi nedovolily, abych je zbavil jejich hříchů. Tolik duší, dcero, které půjdou do pekla v této noci, která přichází…

Viděla jsem lidi v jejich postelích, kteří už šli spát, aniž by vzdali Pánu byť i jedinou myšlenku, a kteří se nikdy neprobudí. Viděla jsem unaveného muže v pozdní hodině, pracujícího ve své kanceláři. Jeho mysl byla plná myšlenek všeho druhu, ale ani jediná správná, nebo ctnostná, nebo o Bohu. Viděla jsem mladé muže, jak berou drogy a náramně si to užívají, a hned vedle mladé ženy, jak se pokoušejí získat jejich pozornost…

Řekni mým lidem, ať Mě nechají ve svém srdci a dovolí Mi udělat nezbytnou práci, abych je zachránil od tohoto osudu – nechci, aby zahynuli. Nechci, aby chodili s mým nepřítelem, když zneužívají mé jméno, neboť nejsou bez viny, když to činí. Řekni jim to.

Řekni jim, že si přeji, aby trávili více času se Mnou, aby vešli do mé přítomnosti a uctívali Mě, abych je mohl poznat a mohli uniknout tomuto strašnému konci.

Bůh Otec


Lk 12, 18-20
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím své obilí i své zásoby.
19: Pak mohu říci své duši: "Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!"
20: Bůh však mu řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?"

1Thes 5, 2-3
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost" tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.

Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
zpět