383. Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TOTO JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ČAS PRO LIDSTVO


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

nechť světlo mého srdce rozjasní každý váš okamžik, abyste se neoddělili od mého Syna. Přimlouvám se za každého z vás jako Královna a Matka.

Milované děti, promlouvám k vám z vůle Nejsvětější Trojice, z vůle Boží lásky a vyzývám vás, abyste si obnovily své smysly a odpoutaly se od všeho, co je světské, co stále obtěžuje člověka, zejména skrze tělo, abyste neklesly do velkých ohavností.

Prostopášnost, kterou lidstvo vdechuje, není nic jiného, než to, k čemu vás vede Satan, aby si připravil úrodnou půdu pro antikrista.

Během celé historie lidstva existovali antikristové, kteří bičovali národy, zabíjeli milióny lidských stvoření a páchali nejnepředstavitelnější činy úchylek, využívající lidská stvoření. Tito antikristové přinesli mučednickou smrt velkým národům, krutě experimentovali s člověkem, způsobili pohromy a démonická zneužívání. Některé národy a lidé jsou svědky těchto činů, trpěli ničivým řáděním těchto antikristů, kteří byli předzvěstí velkého antikrista, jenž bude pohromou nejen pro některé národy, ale pro celý svět.

Skutečnost, že většina vlád na světě patří k velké globální organizaci, je jednou ze strategií zednářů, iluminátů a mocných tohoto světa, kteří usilují o dosažení cíle zavést nový světový řád, kde bude panovat náboženství antikrista – satanismus.

Světová ekonomika bude antikristova, zdraví bude podmíněno věrností antikristu, všichni budou svobodní, vzdají-li se antikristu a i potrava bude dávána těm, kdo se odevzdají antikristu… Taková je svoboda, které se oddá tato generace – je to podrobení antikristu.

Udržujete mého Syna v neustálém utrpení pohrdáním životy tolika nevinných, které zabíjíte. Potraty, s dobrovolným souhlasem, kvůli pohrdání životem, jsou velkým hříchem proti Duchu Svatému.

Žena ztratila skromnost, její oděv ve městech směřuje k naprosté nahotě a muži se stali strašnými lidskými dravci, uchvácení vším, co je tělesné. Muž tíhne ke všemu, co je tělesné a je k tomu svolný i mezi svými a zapomíná, že čím více dovolí být vtažen do tohoto stavu, tím víc je ovládán padlými anděly, kteří jsou na zemi a stále pokoušejí lidstvo.

Nacházíte se ve velmi nebezpečném čase, kdy svatý přestává být svatý, na bezbožného není pohlíženo jako na hříšného, hřích už není hříchem a poslušnost k mému Synu je překonána neposlušností.

Žena dospěla k pohrdání mnou, chce nezřízenost a já jsem reprezentována v skandálních karnevalových scénách, v nichž jsem zobrazována jako hříšník. Oplakávám tato stvoření a hledám je s největší láskou. Jsou kořistí Zlého, a kdyby v tomto čase kterýkoli svatý kněz s nimi zahájil obřad exorcismu, démoni by uprchli, k překvapení všech.

Tato generace žije v předehře příchodu velkého nositele největší katastrofy, kterou lidstvo zažilo od doby, kdy bylo potrestáno potopou.

Tato zhýralost, v níž se lidstvo nachází, je částí díla, které Zlý nenápadně provádí s cílem vyhrát duše.

Svoboda, která lidstvo přitahuje, je stejná, jež přivádí tuto generaci do chaosu, k oddělení od Boha a tím k pohrdání Božími Zákony, svátostmi a skutky milosrdenství.

Právě v tomto čase nebe pokračuje ve varování člověka před hříchem a jeho různými podobami, jimiž je klamán Boží lid.

Ne všichni byli ztraceni, jsou duše, které žízní po Boží Lásce…

Duše, které se oddávají Boží Lásce…
Duše, které stále vstupují do Boží vůle, aby přežily uprostřed bouřlivého moře hříchů světa…
Duše, které potřebují slovo, gesto, výzvu k obrácení…
Duše, které jsou neúnavnými bojovníky proti zlu…
Duše, které se v určitém okamžiku obrátí ke Kristu…

Nepřijímejte zavádění novinek v Písmu svatém, nebo jeho pozměňující dodatky. Dostáváte neustálá varování, abyste se probudili a nebyli ztraceni v propasti pekla.

Toto je čas, před kterým jsem vás varovala v mých předchozích zjeveních…

Toto je nejnebezpečnější čas pro vás jako lidstvo. Kvůli tomu, a navzdory takové nevíře a posměchu vůči voláním z Otcova Domu, nebe nemlčí.

Musíte upevnit vztah s Domem Otce, musíte se modlit srdcem, musíte zůstat sjednocení s mým Synem a přijímat Ho řádně připraveni, musíte stále zůstávat s mým Synem a být těmi, kdo plní Boží Zákon.

Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá moc. Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.

Církev mého Syna bude trpět velkou bolestí. Itálie bude překvapena přírodou a bude kořistí hrůzy vulkanické erupce.

Provokace na Středním východě přestanou být provokacemi.

Spojené státy pokračují ve své očistě, příroda jim nedá žádný oddych a zemětřesení zalarmuje tento národ.

Anglie bude žít svou tragédií. Terorismus bude stále zbraní bolesti ve Francii a Španělsku.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Neoddělujte se od mého Syna, volejte mě a já vám okamžitě pomohu, žádejte ochranu od vašich společníků na cestě a o přímluvu svatých.

Toto je čas běd… [Zj 8, 13].

Mé srdce je archou spásy, přijďte ke mně a jí vás okamžitě přivítám. Miluji vás.

Matka Maria
zpět