389. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


POJĎTE KE MNĚ, OSVOBODÍM VÁS OD VŠECH POUT


Moje milované děti,

miluji vás všechny…
odpouštím všem, kdo se kají a učiní pevný úmysl nápravy.

Miluji kajícího hříšníka.
Miluji ty, kdo usilují pokračovat na mé cestě proti protivenstvím.
Miluji věrné, kteří přemáhají své lidské ego, aby dosáhli nutného pokoje těch, kdo jsou mými pravými dětmi.
Miluji milosrdné, pokorné, ty, kdo nejsou pomlouvači svých vrstevníků.
Miluji ty, kdo jednají a působí v mé podobnosti.
Milují ty, kteří pokračují v cestě bez zastavení kvůli překážkám.
Miluji moudré, kteří všude hledají pokoj – nedovolí myšlenkám, činům a práci ostatních ovládnout a zneklidnit své srdce.

Kolik jen z vás soudí mé Slovo na základě vlivu svého okolí a svých preferencí a chrlí své nesprávné soudy do vzduchu! Mé děti respektují a zkoumají mé Slovo s velkou vážností, znalostí, opravdovostí, nestranností, a tak se setkávají s mým Slovem lásky i pokárání:

Slovem varování.
Slovem výzvy k obrácení člověka.
Slovem jednoty mého lidu.
Slovem o lásce k mým dětem.
Slovem čelícím hříchu, jenž existuje v tomto čase a těžce Mě uráží.
Slovem, které ukazuje dobrou cestu.
Slovem naděje pro lepší život, ukazující nemorálnost a nazývající hřích hříchem.
Slovem, které bez ustání volá k jednotě a bratrství.
Slovem, které předjímá odpovědnost lidstva k jeho budoucnosti kvůli nevhodným činům a dílům.
Slovem, které připomíná cestu těch, kdo se ze své svobodné vůle připoutali k hříchu, který je nutkavě volá.
Slovem, vycházejícím z mých úst skrze mé milosrdenství k slepému lidstvu.
Slovem, které neuráží, neponižuje, nepotlačuje, které není omezené.
Slovem, které je pravdivé a správné, a dláždí cestu těm, kdo chtějí pokračovat, nikoli se svou lidskou silou, ale předáním do mé vůle všeho, co se jim stane, aby se neztratili.

Miluji hříšníky, kteří se kají, a čekám na ty, kdo ještě lítost nepocítili, i když Mi způsobují bolest a urážejí Mě. Čekám do posledního okamžiku lidského života, aby Mě vyhledali.

Jsem smutný kvůli těm, kteří se považují za moudré a vrhají urážky do větru, nebo proti mým dětem, které trpí neznalostí, a proto následují slova, které se zdají být rozumná, i když to mohou být nejabsurdnější slova, jaká byla vyslovena.

Jsem zarmoucen těmi, kdo soudí mé Slovo a označují je jako hanebnost, nebo jako výhružná, nebo mající původ z mého milovaného proroka.

Jsem zarmoucen těmi, kdo zaujímají vysoké pozice v mé církvi a kteří, jako v minulosti, soudí předem to, co otevírá oči těch, kteří potřebují naléhání mého Slova, aby se rozhodli k pokání.

Trpím kvůli počtu mých dětí, které se ve zmatku vzdalují od mé církve a přidávají se k falešným ideologiím, které je vedou k propasti.

Trpím, protože mé děti se vzdálily ode Mne a od mé Matky.

Trpím pohrdáním mých dětí vůči tomu, co jim připomíná "mé království."

Trpím pohrdáním vůči mým varováním, která nejsou hrozivá, ale láskyplná, abyste byli opatrní.

Moji milovaní lidé, čas časů přišel na zem. Je to čas obří nevíry, liberalismu, nemorálnosti, popírání Mne, přijímání hříchů, ztrát duše a zabíjení nevinných, aby území ďábla mohlo být stále zúrodňováno a plodit větší ohavnosti.

Plán Zlého je prováděn, aniž by o něm mé děti do hloubky přemýšlely. Ďábel potřebuje, aby na zemi nebyli žádní nevinní, protože nesnáší nevinnost, nutí jej k zvracení, a proto potřebuje, aby se nerozmnožila.

Moji milovaní lidé, pokoj plodí pokoj, nesvár opět nesvár. Ti, kdo jsou mé děti, plodí pokoj, ovládají svá hnutí mysli, ovládají své soudy a odpouštějí.

Mé děti si přejí přitáhnout se ke Mně blíž, ale bez toho, že by odložily svou pýchu…
To není cesta, která vede ke Mně, není příjemnou procházkou pro ty, kdo cítí, že jsou důležitější než jejich bližní, nebo ty, kdo jsou netrpěliví a nemilosrdní.

Kolik je jich připravených jít do války a porazit ty, které považují za slabé, nebo dokonce ty, které pokládají za mocnější než oni sami!

Moji milovaní lidé, nechci, abyste zapomněli na tato má slova:

Nikdo nezvítězí nad tím, kdo zbudoval svůj dům na skále. Útoky jsou neúčinné, když uvnitř mých dětí je budova pevná…
Moje církev je pevná a Zlý ji nepřemůže
[Mt 16, 16].

Moji milovaní lidé, nevíte, jestli toto mé volání není poslední, které budete číst.

Nikdo si nemůže být jist, že bude ještě zítra naživu. Proto opakuji mou výzvu, abyste nezeslábli, neustupovali zlu a dělili se o toto mé Slovo, které v ničem neprotiřečí, co je již obsaženo v Písmu svatém. Tímto Slovem posílím vaši cestu.

Země je ohrožována sluncem, které zhroutí vaši technologii. Sluneční paprsky přinesou člověku novou nemoc pro jeho duši a kůži. Vyzýval jsem vás, abyste se slunci nevystavovali, jinak onemocníte.

Volám vás, abyste se modlili za Ekvádor, bude otřesen.

Kolumbie Mě těžce uráží, nečiní nápravu, ale zvyšuje svůj hřích, bude trpět, bude trpět.

Guatemala trpí kvůli svému velkému kolosu a její země se třese.

Ďábel nyní bojuje proti ženě a muž se nechal využít k zabití ženy.

Závažná zpráva zanechá lidstvo, aniž by vědělo, co si má myslet…

Moji milovaní lidé, pro vás je to čas k rozlišování. Neoddělujte se ode Mne, přijímejte Mě, modlete se a neupadněte do pokušení.

Připravte se řádně na Svatý týden. Stanou se velké události, ale mé děti si udrží svou víru v naši Nejsvětější Trojici a v mou Nejsvětější Matku.

Žehnám vám. Pojďte ke Mně, osvobodím vás od všech pout [Mt, 11, 28].

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět