395. Poselství Ježíše ze dne 18. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEBUDETE MÍT ŽÁDNÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE


Milované děti mého srdce,

mé srdce pulzuje pro každého z vás, pro ty, kdo Mě milují, i pro ty, kdo Mě nemilují. Mám vás jako velký poklad, střežený mými nebeskými legiemi. Nechci, aby někdo z vás odešel.

Když se někdo z vás odvrátí od mého srdce a rozhodne se Mě nemilovat, jsem Král, kterým je pohrdáno…

Můj kříž je znamení mého vítězství a všechny mé děti jsou v něm obsaženy. Každé z mých dětí tvoří dřevo, které jsem nesl, abych vás vykoupil z hříchu.

Všichni z vás jste moji lidé, a moji lidé jsou ti, k nimž se bez rozdílu obracím.

Vykoupil jsem vás z hříchu, ale musíte se od hříchu odvrátit. Musíte činit pokání za hříchy, kterých jste se dopustili a překonat každé pokušení, abyste neopakovali stejné chyby, protože kdokoli se nerozhodne být lepší, hrozí mu nebezpečí, že bude mít stále chuť k hříchu.

Svými Slovy vám ukazuji, kolik se toho stane, nikoli však, abyste o tom neuvažovali a zapomněli na to, ale abyste zůstali v trvalé touze po spáse, udržovali své svědomí bdělé a srdce ochotné žít v mé vůli.

Tato generace Mi potřebuje stále naslouchat, aby se neztratilo více duší. Pro mé kněžské syny je naléhavě nutné, aby kázali víc o mém učení, které není otevřené k hříchu, ani nezapomíná na hříšníka, avšak chci, aby moji lidé měli stále na paměti, že Já je miluji a neopustím nikoho, kdo přijde přede Mne v definitivním pokání.

Já jsem Láska a jsem pro každého. Nejsem nevázanost, proto tolik zdůrazňuji, abyste jim nedovolili vás uvést do zmatku. Stvoření, které se nekaje a trvale žije v hříchu, je svázáno zlem.

Tato generace se nachází ve zvráceném stavu kvůli hříchu, v němž zůstává a nechce z něho vyjít, i když jí nabízím své království.

Už před lety zahájily velké společnosti strategie, aby připravily světovou populaci na dezorientaci a vzpouru, v níž se nachází, a na chaos, který se bude šířit v mém lidu.

Moji milovaní lidé, nesetrvávejte v přehlížení skutečnosti. Pracujete-li a jednáte-li ve zlu, zlo z vás vyzařuje a sjednocuje se se zlem ostatních stvoření a vy pak přitahujete neštěstí k lidstvu přitahováním nebeských těles k Zemi.

Celé Stvoření zůstává poslušné mému Otci, a přesto vy neposloucháte, bouříte se a nedbáte na následky těchto činů neposlušnosti na lidstvo, jako tomu bylo za generace Noe.

Děti, vlastníte technologii, činíte pokroky ve všech oblastech vědy a stále pokračujete, aniž byste věděly jak zachránit duši. Nechcete vstoupit do Mne, abyste byly stvoření, která touží po tichu a setkání se Mnou.

Proto chci, abyste se všichni, kdo čtete toto mé Slovo, přezkoumali a byli si jisti, že přede Mnou nebudete schopni skrýt nesprávné činy. Není nutné, že pozvedám svou ruku na tuto generaci, aby byla očištěna: očistíte se sami… Použili jste vědu k vytvoření prostředků, abyste zničili sami sebe, zneužili jste vědu k sebezničení. Všichni vůdcové mocností světa znají osud této generace, pokud jediná země použije atomové zbraně.

Moji milovaní lidé, ve stupňování tichého úsilí, k němuž se připojuje stále více zemí, jste vytvořili prostředky, které učiní velkou část světové populace nemocnou. Člověk se stal bezcitným stvořením žíznícím po moci a prostřednictvím vzduchu se mnoho lidí stane nemocnými lidskou rukou. Ne všechno, co jste viděli stoupat do vesmíru, bylo pro výzkumné účely.

Bojíte se toho, co nevíte a zapomněli jste, že když se člověk cítí ohrožen, je k nepoznání a reaguje hůř než zvířata.

Čiňte pokání teď!

Velké očišťování se bude stále vyskytovat na Zemi. V jednom časovém okamžiku přijdou mohutné solární bouře k Zemi a vy nebudete mít žádný prostředek komunikace. Tváří v tvář své bezmoci, člověk ztratí svou příčetnost, jako ji ztratí při pádu světové ekonomiky.

Příroda bude stále člověka překvapovat. Sopka Vesuv se znovu stane důvodem k strachu. Podnebí se ještě více změní.

Modlete se za východní pobřeží Spojených států.

Toto je čas soužení pro lidstvo, ale lidstvo žije ve zhýralosti a není si toho vědomo, proto bude očišťováno. Z moře se zvedne pěna a pronikne do vnitrozemí.

Modlete se za Kolumbii, bude trpět – vzbouřili jste se proti Mně.

Modlete se za Ekvádor, jeho lid bude trpět.

Moji lidé, vraťte se znovu na cestu ke Mně [Lk 15, 18], abyste nenašli dveře zavřené. Nedopusťte, abyste byli zmateni. Někteří z mých se ptají: "Jak poznám, co je Boží vůle?" Děti, je to psáno v Božím Zákonu, nepřekračujte jej.

Čekejte s důvěrou a buďte pevní, až budete muset říci hříchu "NE". Buďte stále těmi, kdo vyzařují dobro a přitahují dobro k lidstvu.

Buďte pokorní, ne pyšní – ti jsou vyhledáváni ďáblem. Poslechněte má volání k obrácení, neodvracejte se ode Mne, přijďte Mě přijmout, mluvit ke Mně, protože vás poslouchám.

Poznejte Mě, abyste byli dětmi, které jsou si jisté přáním svého Otce, abyste nebyly svedeny na scestí.

Moji milovaní lidé, každý zaujímá místo v mém srdci, neříkejte, že Mě milujete, když nejste v míru sami se sebou, ani se svými bratry.

Milovaní, očekávejte mého anděla pokoje a obraťte se, abyste byli hodni jeho pomoci. Nosím vás ve svém srdci, miluji vás nekonečně.

Váš Ježíš
zpět