397. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEJSTE SCHOPNI SI UVĚDOMIT REALITU, V NÍŽ ŽIJETE


Milované děti mého srdce,

moji lidé jsou zorničky mých očí [Za 2, 8] (*) a Já jsem lampa, která vás osvětluje, aby temnota zla nepokryla ty, kdo stále chtějí být spaseni.

V tomto čase varuji mé děti, aby se nedaly zmást.

Modlitby nesmějí přestat…
Osobní oběti nesmějí být dány stranou…
Poslušnost je vzácná perla, která odlišuje stvoření jdoucí v mých stopách…
A láska je pečetí těch, kdo jsou věrní Mně…

Vlažná stvoření jsou vhodnou půdou pro Zlého, aby v ní pěstoval vše, co je ode Mne odvrací.

Ti, kdo se nechtějí změnit, to činí nikoli proto, že nemohou, ale proto, že nechtějí vynaložit úsilí.

Lidé bez svědomí nejsou poslušní a svou oddanost světským neřestem a potěšením v nichž žijí, skrývají a maskují vším, co najdou. Neberou Mě vážně, zapomínají na Mne, kdy se jim to hodí, aby potěšili lidské ego, které je ode Mne odděluje lidskou vůlí.

Jak jen trpím kvůli urážkám, jichž se stvoření ponořená v neřestech dopouštějí znovu a znovu proti svým vlastním životům! Ti, kdo najdou útočiště v nemorálnostech v této "Svaté vzpomínkové oslavě", jsou stvoření, která žijí jen v polovině cesty. V jednu chvíli se živí Mnou, ale tato potrava jim nestačí a neuspokojuje je, hledají, co je světské, a to je přivádí do stavů, v nichž jejich duch upadá, protože svou myslí, myšlenkami a srdcem se odevzdávají neposlušnosti.

Prostopášnost Mě velmi uráží a zraňuje: ti, kdo žijí v nevázanosti, žijí jednodenními sliby, pak je vše zapomenuto.

Právě tak, jak berete na lehkou váhu má sdělení, abyste se probudili, činíte tak se vším, co se vztahuje na Mne, a odsunuli jste Mě na poslední místo.

Svět a jeho pletichaření nabízí život potěšení v rozkoších, ale i věčnou bolest, pokud nezměníte své životy. Hřích je společníkem na cestách většiny lidí, přestupují-li řád věčného Zákona a způsobuje, že upadáte na úroveň zvířat. Nevázanost člověka při vstupu do hříchu jej vede ke zbytečnému utrpení jako výsledek závažné a špatné volby.

Dobro a zlo znáte zcela dobře: Volba je osobní, proto vás volám, abyste upevnili svou víru, posilovali sebe tím, že Mě budete přijímat náležitě připraveni. Můj lid musí žít v Boží vůli, aby vaše svobodná vůle milovala žít ve Mně a nebránila se mé vůli. Mé přání všem je, aby všichni byli spaseni [Petr 3, 9], ale mé přání vyžaduje také od člověka, aby chtěl být spasen.

Připomínáte si památku mého utrpení, které je v každém okamžiku stále před vámi… Přesto je nevidíte, protože všichni žijí ve své lidské vůli natolik, že slavení této památky je záminkou k obnovení starých hříchů.

Já vás miluji a v mém lidu nenacházím náležitou podobnost…

Můj bok zůstává otevřený kvůli činům neúcty, úchylek, neposlušnosti a vzpoury proti Přikázáním.

Já se vám nevnucuji, nechávám svobodu svým dětem, aby Mě mohly hledat z lásky. Moji lidé však musí padnout tváří k zemi před naší Nejsvětější Trojicí.

Lidský čas plyne uprostřed zábavy, kterou nepřítel duší klade před vás, abyste se neprobudili a byli ztraceni. Musíte padnout na tvář, protože nejste schopni si uvědomit realitu, ve které žijete. Většina z vás je kořistí omylu a dává volnou ruku svým chybám.

Velké mocnosti dodaly nebezpečné zbraně malým zemím, aby se staly částí chaosu. Arsenál nukleárních zbraní přesahuje to, co je třeba k zničení Země, a přesto pokračujete ve výrobě stále většího množství nukleárních a bakteriologických zbraní.

Člověk, ve své šílené touze po moci, ztratil pojem o tom, že kdokoli přinese utrpení Zemi takovým zlem, bude souzen utrpením počtu stvoření, které jsou jeho oběťmi.

Člověk vytvořil zázraky a současně i své sebezničení, které bude tak bolestné, že později se lidská bytost bude kát, že jednala s takovým spěchem a nechala celé lidstvo tak či onak trpět, a celá Země bude muset být obnovena, aby člověk mohl mít nové plody a novou potravu.

Někdy se zdá, že je všechno ztraceno, a že vaše úsilí bylo marné, ale není tomu tak, mé děti. Nepřítel duší vás chce odradit, abyste nepokračovaly v úsilí. Žijte s jistotou, že nejste samy, ale doprovázeny naší Trojicí.

Má bolest roste kvůli náhubku, který dáváte mým pravým nástrojům, aby předávaly mou vůli, a neobjasňovaly panování ďábla nad lidmi.

Má bolest vzrůstá, když vidím zednářskou nadvládu v mé církvi, a také moc mezinárodních organizací, ochotně navyklých jednat a pracovat tak, jak jim navrhuje sám ďábel.

V tomto čase musíte rozpoznat moc Zlého nad lidstvem, která Mě odstraňuje jako Krále na Zemi. Zapomněli jste, že i když jste zrušili moji moc před lidmi, že nepřestane vítězit nade vším. "JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

V přesně určeném okamžiku se pozvednu s plnou mocí a celé Stvoření se bude třást před mým majestátem, nikoli ze strachu, ale před mou nekonečnou Láskou. Všechno bude otřeseno.

Kacířství je na vzestupu…
K urážkám proti Bohu dochází všude…
Odpadlíci vycházejí na světlo…
Ohavnosti jsou považovány jako něco normálního…
Ignorování Božího Zákona je přijímáno většinou…

Děti, toto je předzvěst příchodu antikrista na Zem, je to předzvěst zotročení mého lidu.

Oznamoval jsem to mým lidem znovu a znovu. Dívali se na to z povzdálí, ale mé děti jsou pronásledovány a umlčovány, Pravda je nenáviděna a lži jsou vášnivě vítány.

V některých mých posvěcených vidím odcizení modlitbě, odcizení svým povinnostem, vstupují do záliby v pohodlí, touží po světě a na svůj stav pohlížejí jako na něco, co se může brát s lehkým srdcem.

U mých posvěcených potřebuji čisté srdce oddané lidem, jejich povinnostem, a především, aby byli ctitelé mé Matky, a proto chudých a bezmocných a za každých okolností byli neúnavní hledači spásy duší.

Sledujte pozorně pokrok velkého národa Číny, a jak se rozšiřuje za své hranice.

Má církev získává velkou rychlostí nepřátele a je příčinou velkých utrpení.

Itálie těžce trpí.

Rusko překvapí svět a Spojené státy jsou čím dál tím víc očišťovány.

Argentina přetrhne nit zdravého rozumu.

Střední Amerika trpí, země a duch člověka se chvěje.

MOJI LIDÉ SE MUSÍ MODLIT A ZŮSTAT BDĚLÍ, PŘIPRAVOVAT SE NA ÚTOKY, KTERÉ NEPŘÍTEL DUŠÍ ZDVOJNÁSOBÍ PROTI TĚM, KDO JSOU MOJI.

Proto se modlete, mé děti, modlete se svou prací a činy, modlete se a obětujte bez ochabnutí. Vezměte své palmové ratolesti a oznamujte, že Já jsem Král moci a majestátu, slávy a vítězství, že se obětuji pro lásku k mým dětem a že mé děti Mě znají.

Žehnám vám a volám vás k bratrství a k tichu.

Miluji vás.

Váš Ježíš(*) Poznámka překladatele: [Za 2, 12]. Ekumenický překlad Starého Zákona, Praha 1985.
zpět