400. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POZORUJTE A BUĎTE PŘIPRAVENI


Mé děti, nemohu déle zadržovat mé soudy, ty už musí začít. Začal jsem brát mé milosrdné pryč, aby už netrpěli v tom, co přichází. Ti, kteří jsou ponecháni, mají svá určení a zůstanou zde jen krátký čas.

Pozorujte počasí. Uvidíte znamení mého příchodu v počasí. Všimněte si, jsou to jen malé začátky, avšak věci začnou rychle postupovat, až odvolám poslední z těch, kdo jsou velmi milosrdní, a vy musíte být připraveni čelit výzvám, jak se budou kolem vás objevovat.

Buďte připraveni šířit mé Slovo těm, kteří je potřebují a těm, kdo potřebují povzbuzení. Tolik jich Mě vůbec nezná a mnozí o Mně nikdy neslyšeli. Řekni jim, aby ke Mně volali, a Já odpovím. Řekni jim, že se o ně a jejich rodiny postarám, když se ke Mně obrátí.

Nemějte strach z toho, co vidíte, a nezapomeňte, že mám všechno pod kontrolou, i když chvílemi a na čas se bude zdát, že nejsem nikde k nalezení. Nepřítel má na krátkou dobu zvítězit, jak bylo předpověděno v mém svatém Slovu. Ti z vás, kteří znají mé Slovo, to poznají, až se to stane. Není nic, co byste mohli udělat, abyste to změnili, protože celé Písmo se musí naplnit, abych se mohl vrátit a všechno vykonal.

Pamatujte si, co jsem vám řekl a uchovejte tyto věci ve své mysli až to, co se kolem vás bude dít, vás bude uvádět v pokušení mít strach.

Ježíš


Zj 13, 5-8
5: Její tlama mohla také zpupně mluvit a rouhat se, a směla to dělat dvaačtyřicet měsíců.
6: Otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a proti jeho stánku, to je proti těm, kdo mají v nebi svoje obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize života zabitého Beránka.

Mt 24, 35-39
35: Nebe a země pominou, ale moje slova nikdy nepominou.
36: O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec.
37: Při příchodu Syna člověka to bude právě tak jako v době Noemově:
38: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do archy,
39: a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude i při příchodu Syna člověka.
zpět