413. Poselství Boha Otce ze dne 16. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ JSEM SPRAVEDLIVÝ SOUDCE


Mnozí, kdo jsou nazýváni mým jménem, Mě ve skutečnosti neznají. Jejich víra ve Mne je velmi malá a nebude je posilovat v tom, co přichází. Ve své mysli uctívají obraz toho, (o Němž si myslí), jaký bych měl být, a ne toho, jaký jsem.

Já jsem mocný Jehova, který vedl svůj lid skrze písky pouště a zachránil jej před armádou faraona. Jsem mocný Jehova, který porazil nepřítele, když zabral zemi, kterou jsem slíbil jim a jejich otcům. Jsem velký Bůh, který stvořil vše, co vidíte a který to také nakonec zničí kvůli hříchu, jenž se zmocnil vašeho světa.

Já jsem milující Bůh – jsem Ježíš, který krvácel a zemřel kvůli hříchům světa už tak dávno, ale jsem také spravedlivý soudce, jak oznamuje mé Slovo. Jsem také Ten, kdo sedí na trůnu, jehož základy jsou spravedlnost a také milosrdenství, (nabízející nám spravedlivost) a ti, kdo Mě opravdu neznají, nevěří v mou spravedlnost.

Dal jsem hodně času a prostoru národům, aby se kály ze svých hříchů, z toho, že netráví čas se Mnou, nebo že Mě neuctívají kvůli mému svatému jménu, ale tento čas se rychle krátí. Blíží se temnota a čas konce je nad všemi národy.

Poznejte Mě nyní. Poznejte Mě jako Boha všeho milosrdenství, ale také jako spravedlivého soudce celé Země, neboť bude to můj soud, který brzy uvidíte všude kolem vás.

Bůh Otec

Zj 21, 1: Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani moře už není.

Ez 36, 23: Abych posvětil jména svého velikého, které bylo poskvrněno mezi národy, které jste poskvrnili uprostřed nich, aby poznali národové, že já jsem Hospodin, praví Panovník Hospodin, když budu posvěcen ve vás před očima jejich (*).

Ž 89, 15: Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost (**).


Poznámky překladatele:
(*) Kvůli jasnosti zde dávám přednost znění podle kralického vydání z roku 1613 (v současné češtině).
(**) V poselství Boha Otce Glyndě Linkous je tento verš označen jako Ž 89, 14.
zpět