417. Poselství Boha Otce ze dne 24. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÍSTA OVLIVŇOVÁNÍ


Na zemi jsou místa ovlivňování. Místa, která ovlivňují mnoho lidí ve způsobu, jakým vedou svůj život. Tato místa obsahují velké požehnání nebo velké prokletí v závislosti na tom, jak tento vliv lidé využívají.

Místa, která obsahují velkou kletbu, přitáhla k sobě můj hněv, protože jsou příčinou, že mnozí nyní klopýtnou. Jejich vliv poskvrnil mysl mnohých, kteří by jinak byli moji, a proto budou potrestáni.

Jak se konec stále více přibližuje, uvidíte na některých z nich můj hněv. Uvidíte dopadnout hodně zkázy, jako tomu bylo v Sodomě a Gomoře, jako tomu bylo na zemi v čase mého služebníka Noe. Mé Slovo je vždy pravdivé a Já vykonám mé Slovo. Mnozí budou v těchto časech vzati a Já nechci, abyste se trápili žalem nad tím, co uvidíte, neboť Já jsem spravedlivý Bůh. Nařídil jsem vám, abyste milovali, co Já miluji, a nenáviděli, co Já nenávidím. Mějte v nenávisti zlo a čiňte dobro. Proto uvidíte-li, jak je zlo zničeno, nepociťujte nad tím žal, neboť Mě to uráží.

Buďte opatrné, mé děti, abyste využívaly svůj vliv pro dobro a ne ke zlu, protože Já se vždy dívám.

Bůh Otec


Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu.

Zj 14, 6-8
6: Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko na nebi. Nesl věčně platné radostné poselství, aby je zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku a pokolení.
7: A volal silným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny.
8: Jiný, druhý anděl následoval a volal: "Padl, padl velký Babylón, který opil všechny národy svým smilným vínem, které svolává trest.

Gn 19, 24-25, 28
24: Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.
25: Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
28: Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.

Dt 11, 26-28
26: Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
27: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
28: a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.
zpět