422. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ KŘÍŽ NENÍ SMRT, JE VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT V HOJNOSTI


Moji milovaní lidé,

pozoruji vás jako odraz mé cesty na Kalvárii…

V mém kříži najdete pravdu mé Lásky a slávu těch, kdo vytvořili mé mystické Tělo…

Přijímáte Mě v eucharistii, v níž jsem přítomen, živý a pulsující z Lásky… [Mt 26, 26-28].

Moji lidé musí žít v stálém společenství, aby uprostřed soužení je kořeny bratrství vedly k jednotě se Mnou.

V tomto čase, kdy bolest, tragédie, pošetilost, konflikty a úpadek společnosti ve všech jejích oblastech, spolu se strnulostí samotného lidského rozumu, přivedly mé děti k potěšení z rozkoší, které jim poskytuje Zlý. Prožívají jeho podvody, aby mu podlehly jako jeho zbožňovatelé.

Cesta lidstva, vzdálená ode Mne a pohlcující sebe samu, je znamením dobrovolného podřízení ďáblu.

Čas strastí neuplyne rychle, protože nadějí Zlého je ukrást co největší počet duší.

Vyvstaly velké a neblahé duchovní zmatky a budou se objevovat stále častěji, aby mé děti se úplně oddaly zlu.

Neměly byste jít dál bez toho, že byste Mě znaly, protože můžete být přivedeny do temnoty, i když věříte, že jdete ke Mně.

Já nejsem obviňující nebo mstivý Bůh, Já jsem milosrdenství a odpuštění, proto můj Otec poslal svým dětem Přikázání, aby jim byly poslušné a řídily se jimi. Můj Zákon je láska a láska je dodržování a dodržování je poslušnost a poslušnost je láska. Ten, kdo Mě miluje, zachovává Přikázání, nepřestupuje je, nebo neoslabuje je, jak se mu to hodí [Jan 14, 21-26].

Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, aby se mé děti kály s pevným úmyslem změnit svůj život, byly hodny Mě přijímat a dosáhnout mého milosrdenství a věčného života.

Člověk se ode Mne odvrátil. Já se neodvracím od mých dětí, stále je volám. Daleko ode Mne nenajdete žádné dobro, jen faleš ďábla a jeho intriky, kde nerozlišuje mezi dobrem a zlem.

Nacházíte se v poklidu, když si myslíte, že Já všechno odpouštím, bez nutnosti pokání a pevného úmyslu nápravy člověka… To není mé milosrdenství, ale výraz plné nevázanosti člověka [Ž 89, 15]. (*)

Zůstaňte bdělé, mé děti, aby vás Zlý nezmátl. Stále vás volám, abyste zůstaly bdělé v tomto čase, kdy svět se zdá být mírumilovný… Víte dobře, mé děti, že už jsem vás varoval před tímto časem.

Moji lidé musí zůstat pevní ve víře, proto vás vyzývám, abyste nebyli vlažní.

Modlete se a uveďte modlitbu v čin, nebuďte lhostejní k utrpení svých bližních.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku.

Modlete se, mé děti, modlete se Nikaraguu, můj lid bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Lidé probudili přízrak násilí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, oheň se probouzí a způsobí utrpení.

Komunismus neopustil lidstvo, ale převlékl se [do boje] proti mému lidu.

Moji milovaní lidé, vytrvejte, neochabujte, má ruka zůstává nad každým člověkem. Nejste sami, i když Mě necítíte, žiji v mých lidech.

Buďte trpěliví, můj anděl pokoje přijde a utěší vás.

Dívám se na vás a vidím sebe, jak se odrážím ve vás…

Můj kříž není smrt, je vzkříšení a život v hojnosti.

Každá modlitba, každá věta mých lidí je slyšena v mém Domu.

Žehnám vám svou Láskou.

Váš Ježíš(*) Poznámka překladatele: Označení tohoto verše v originálu poselství: Ž 89, 14.
zpět