424. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MOCNÍ TOHOTO SVĚTA VYKONÁVAJÍ NAD VÁMI ABSOLUTNÍ KONTROLU


Moji milovaní,

nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci.

Žijete ve světě, ale nejste ze světa, proto jste pronásledováni. Kvůli Mně vás pronásledují, mé děti.

Jste mé kadidlo…

Žijete v čase, kdy se mezi vámi skrývá zlo. Člověk se ode Mne odvrátil a Satan toho využil, aby na vás stále útočil, podněcoval lidstvo k zabíjení nevinných a páchal jiné ukrutnosti. Zákony o potratech jsou setbou sebebičování lidstva.

Příčinou takové degenerace je nemravnost. Člověk bez Boha probouzí své nejdivočejší pudy. Trápím se nad takovou nemorálností mezi ženami v této společnosti – neslušné způsoby oblékání, neskromnost, prostopášnost, v níž žijí mladí lidé. Způsobuje Mi to velkou bolest.

Má Matka kvůli tomu trpí, roní své slzy v různých zemích na znamení své bolesti z neustálých urážek, kterými Mě tato generace korunuje trny znovu a znovu.

Má Matka vám přináší přítomnost své bolesti tím, že vám tělesně odhaluje svou přítomnost a svou, tak krutou mateřskou bolest. Přesto popíráte, že má Matka stále trpí mou vlastní bolestí, mým vlastním smutkem a neschopností člověka obměkčit své srdce a naslouchat hlasu svědomí.

Má Matka volá své děti všemi prostředky, aby nebyly ztraceny… [Jan 2, 5].

Má Matka trpí se Mnou tváří v tvář tak velké krutosti, s jakou lidé na sebe vzájemně pohlížejí…

Má Matka oznamuje události, varuje vás svým utrpením a přináší vám své slzy, poklad mého srdce.

Moji milovaní lidé, lidstvo oslavuje zdánlivé úspěchy mezi národy a člověk není schopen analyzovat záměry, skryté za tato gesta, která nejsou opravdová [Thes 5, 3].

Zmatek proniká bez obav stále víc do středu lidstva, které, přivyklé oslavám, tleská všemu.

Žijete v čase duchovní dvojakosti – faleš je obrovská a klam přesahuje míru. Lidé beze Mne jsou lidmi, kteří jsou vydáni na milost svým pomlouvačům.

Člověk musí vstoupit na mé cesty, aby šel dál a posiloval svou víru, protože bez víry, založené na Mně, mnoho nedokážete [Iz 55, 8-9]. Musíte být silní v duchu, být stvoření poslušnosti a neochvějné víry, abyste překonali, co již připravilo zlo, aby ovládlo celé lidstvo. K dosažení neochvějné víry Mě musíte znát tak, abyste Mě pak mohli poznat.

Mé děti, v tomto čase mocní tohoto světa vykonávají absolutní kontrolu nad vámi, vašimi způsoby, jak si počínáte každý den, s využitím závislosti na vašich technologických pokrocích.

TATO FORMA KONTROLY VZROSTE S IMPLANTOVÁNÍM MIKROČIPU.

VY, DĚTI, NEDOVOLTE JIM, ABY TUTO PEČEŤ ZLÉHO VLOŽILI DO VÁS.

Modlete se, moji milovaní lidé, modlete se a uvádějte slova modliteb do skutků, jsouce láskou pro své bližní a svědectvím mé Lásky.

Modlete se za Nikaraguu, krev se řine na tento národ mé Matky.

Modlete se za Salvádor, jeho půda se třese.

Modlete se za Jamaiku, trpí skrze přírodu.

Modlete se, terorismus roste a Řím jím bude trpět.

Moji lidé, neztrácejte odvahu.

V měsíci, který začíná, žádám lidstvo, aby se modlilo svatý růženec v šest hodin odpoledne v zemi, kde jste.

Lidstvo se musí sjednotit v určitý čas během dne, aby nabídlo modlitbu mé Matce, Bráně nebes, Utěšitelky sužovaných.

Lidstvo pláče v tichosti. Nářky těch, kdo trpí mučením, dosahují mého Domu. Podílejte se na útěše trpících lidí obětováním a modlitbou za ně.

Každý den vám označím úmysl, za který se budete modlit svatý růženec.

Žehnám vám zářícími plameny mé Lásky.

Můj anděl pokoje se na vás dívá s velkou láskou.

Zůstávám s vámi: Neochabujte ve víře.

Miluji vás.

Váš Ježíš
Poznámka překladatele:

Intence ke každodenní večerní modlitbě svatého růžence jsou zpravidla oznamovány předem ve všech jazycích. Budou-li k dispozici, budu je zveřejňovat každý den pro ty, kdo se chtějí připojit k výzvě našeho Pána k modlitbě v 18. hodin v místě, kde právě jsme.
zpět