426. Poselství Boha Otce ze dne 16. října 2017.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


NYNÍ NASTÁVÁ ČAS K NEJVYŠŠÍ BDĚLOSTI


Moji milovaní,

každý den jste napadáni hříšnými způsoby tohoto bezbožného věku. Kam můžete jít, aby vaše oči nebyly uráženy tím, co je pohoršlivé?

Mé dítě, učiň vše, co je možné, aby ses vyvarovala těchto věcí a dávala si pozor, abys je nenechala zakořenit ve svém srdci.

Na co se netečně díváte, není hříšné, ale co na vás aktivně zůstane, je vážným nebezpečím. Zapustí-li to kořeny ve vašem srdci, stane se pak velkým bojem, abyste to vykořenili.

Nyní nastává čas k nejvyšší bdělosti. Proste svého svatého anděla, aby vás ochránil. Umístěte Kristův kříž před sebe a za sebe, aby vás obklopil. Nabídněte vše, co můžete v Boží vůli pro ty, kdo si přestali dávat pozor.

Je jich tolik, a dokonce i v mé církvi! Jsem velmi uražen. Modlete se!

Bůh Otec


Mk 7, 14-15, 21
14: Zase k sobě přivolal zástup lidí a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte!
15: Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co z člověka vychází, to ho poskvrňuje.
21: Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, necudnost, krádež, vražda, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, rouhání, pýcha, bláznovství.
zpět