430. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BOJ O PŘEŽITÍ


Moji lidé, jak vstupujete do přicházejícího času zármutku, zakusíte prudký žal ve chvílích, když uvidíte zacházení s lidmi, kteří se nezdají "důležití" těm, kdo mají moc. Režim, který převezme moc, bude mít jen málo ohledů k životu jakéhokoli druhu, a to způsobí velké strádání těm, kdo se seznámili se Mnou na zemi, protože nebudou chápat, že celé Písmo musí být naplněno.

Nyní odvolávám mé milosrdné ze země. V časech, které mají přijít, kdy bude panovat boj o přežití, bude velmi málo těch, kdo budou prokazovat jakékoli milosrdenství. Mnoho krve bude prolito na zemi, až člověk bude bojovat, aby přežil za jakýchkoli podmínek. Vězte, že to není má vůle, abyste žili v těchto podmínkách. Mou touhou je, abyste se nyní podrobili mé vůli a dovolili mému očišťování vás posvětit, abych vás mohl přivést ke Mně domů před tímto časem.

Ve všem, co dnes děláte, si připomínejte Mne. Vězte, že Já jsem Bůh, a že jsem Král Všeho. Vězte, že Já vás miluji a vždy si přeji vaše největší dobro.

Bůh Otec


Mt 25, 39-45
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali.

Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
zpět