433. Poselství Matky Spásy ze dne 16. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ SYN PŘIJDE, ABY SKLIDIL ZRALOU ÚRODU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Stále se na vás dívám, abych vám pomohla v případě potřeby, a naléhavě vás prosím, abyste nedovolili Zlému vás ovládnout a vést vás k nesprávným rozhodnutím.

Mé Neposkvrněné Srdce tluče pro každé zvlášť.

Jako lidé si musíte uvědomit důležitost této generace v plánu spásy.

Tento čas velkého zmatku je pro mé děti mimořádně nebezpečný. Ne všechno, co se vám předkládá jako pravidla pro život, je slučitelné s Božím zákonem, ale tvoří část lidské vzpoury proti Bohu. Je částí svobodného zednářství v církvi mého Syna.

Co je dobré, není tolerováno, je odmítáno, znevažováno a vyloučeno kvůli nepřítomnosti víry v lidu mého Syna, který nebyl do hloubky seznámen s tím, jak čelit přicházejícím časům. Nebyl poučen jak čelit budoucím okamžikům, v nichž Zlý vás podvede, nebudete-li žít s vírou, která vyrostla znalostí Písma svatého a všeho, co obsahuje a byla včas uváděna do vašich životů.

Být dítětem mého Syna neznamená se jen modlit, účastnit se mše svaté nebo být členem skupiny v církvi. Být dítětem mého Syna přesahuje, co je lidské, proměňuje lidskou sílu nebo očekávání člověka – je stálým závazkem s vytrvalým úsilím být lepším Božím dítětem, lidskou bytostí nebo lepším členem lidstva.

Nikdo z vás by se neměl cítit pohodlně v konečnosti, ale musí usilovat, aby vstoupil do důvěrného vztahu s mým Synem, aby Mu byl podobný.

Potřebuji:

Milosrdné, bratrské děti, žíznící po Pravdě…
Děti, které přinášejí naději těm, kteří ji ztratili…
Děti, které neunavuje být dobročinné, které neztrácejí naději a jednají a pracují pro dobro většiny, i když tato většina se nepodílí na lásce k mému Synu a nenechává Ho poznat v Duchu a Pravdě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přicházela jsem k vám opakovaně a připravovala vás, abyste si byly vědomy, že nebudete souzeny tím, co považujete za spravedlnost, dobročinnost, víru a pravdu, ale tím, co ukládá Boží Zákon.

Ti, kdo říkají: "Jsem dobrý člověk, nikoho jsem nezabil…" Jak daleko jsou od pravdy v naplňování Božího Zákona!

"Ne každý, kdo říká: Pane, Pane!, vstoupí do nebeského království" [Mt 7, 21-23]. Oddanost Bohu bude zkoušena. Je velmi málo těch, kdo trpí neznalostí. Nesmíte se spoléhat na obhajobu neznalostí, až budete povoláni před Božího soudce.

Bůh žádá obrácení člověka – nikoli dočasné, nebo povrchní, ale trvalé obrácení, aby v neodvratný den, stanovený Bohem, jste byli hodni sdílet Boží Dům.

Špatná rozhodnutí světových vlád, úmysly vyvolat válku, zabíjení, schválené zákony proti životu a přijetí toho, co je nepřijatelné v církvi mého Syna, urychlilo ručičky hodin.

Lidé jsou konfrontováni s rozrůstáním chapadel pekelného draka a ani letmo ho nezahlédnou, protože žijí v lhostejnosti, s nevěrou, nemorálností, zkažeností, lžemi, falešností, zdáním, nelidským chováním, vnucováním falešných ideologií, aby se radovali z domnělé svobody, která vás vede jen k tomu, že jste stoupenci zla a sloužíte mu na poli působnosti Satana.

To je pro duši smrtelné, přesto mé děti rychle zapomínají na oběť mého Syna, aby lpěli na novinkách světské lehkomyslnosti.

Modlete se za sebe, mé děti, abyste mohly vytrvat a svědčit o pravé víře a pravé oddanosti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, která trpí. Se slzami v mých očích jsem viděla lásku mého Syna, jak se projevuje skrze mé kněze, bránící své farníky svými životy, a naplňují tak svou přísahu bránit stádo mého Syna.

Modlete se, mé děti, velký vulkán v Yellowstonu překvapí člověka.

Modlete se, mé děti, modlete se. Zatímco lidé oslavují, co je světské a pomíjivé, modlete se za ty, kdo trpí každým bezprávím, za ty, kdo ztratí své životy silou přírody.

Modlete se, člověk, jehož se zmocnil hněv, jedná jako stvoření, které už není lidská bytost. Velké nepokoje jsou na celé zemi, povstání narůstají každým okamžikem, země jsou stále nebezpečnější, zlo se zmocnilo lidstva a vyvolává strach.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Bolest přejde, pronásledování skončí.

Nejsvětější Trojice nepomine, Boží Láska nepomine, království Boží nepomine.

Můj Syn přijde, aby sklidil zralou úrodu. Nabídne ji svému Otci a Stvoření bude vráceno svému Stvořiteli.

Nemějte strach, mé děti, nemějte strach, mé děti byly posíleny na kříži slávy.

Nemějte strach, protože nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Vy jste lid mého Syna a můj Syn je váš Pán a váš Bůh.

Žehnám vám svou láskou.

Matka Maria
zpět