435. Poselství Matky Spásy ze dne 21. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Jste vždy pod mou ochranou.
Má ochranná ruka vás vede na správnou cestu. Proto ji stále napřahuji a podávám ji všem.

Já jsem Matka a Přímluvce lidstva. V tomto čase naléhavě požaduji obrácení mých dětí.

Milované děti, volám vás znovu, abyste se vnitřně přezkoumaly. Je důležité, abyste toto cvičení prováděly ke konci každého dne, protože žijeme v nebezpečném čase. Pekelný nepřítel neodpočívá ve své touze zatratit mé děti.

Dívám se na vás, jak se rozptylujete lidskou pošetilostí a nevírou, v níž žijete. Nedostatek víry vzrůstá každým okamžikem v lidu mého Syna, který je zmaten rozpory ve způsobu jednání některých mých kněží, kteří nepodávají svědectví Boží Lásky. To se zvětšilo kvůli nedostatku modliteb v domech jejich výchovy.

Moji kněží se musí nejen vnitřně odlišovat od zbytku lidu mého Syna, ale musí se odlišovat i vnějškově, náležitě ustrojeni, aby nebyli zaměňováni s laiky. Mé děti, zasvěcené k službě mému Synu skrze kněžské a církevní vysvěcení, se musí odlišovat od zbytku mých dětí, aby úcta vždy dávala popud k jinému zacházení vůči lidu mého Syna a k jinému chování lidu mého Syna k mým kněžím.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte změnit svou cestu a já vás volám, abyste se samy napomínaly. Kárejte své bližní – s láskou, protože vše v této generaci dovoluje špatné chování, práci a nesprávné činy, avšak ne vše je dovoleno. Z toho důvodu Věčný Otec zde zanechal svůj Zákon pro všechny časy.

Milované děti, žijete, aniž byste si uvědomily, jak blízko jste velkým událostem, jimž budete čelit. K mé velké lítosti, sjednaný mír není opravdový. Muž moci chce ovládnout svět, stejně jako orel, který vše sleduje shora, chce ovládnout absolutně všechno a spadne, protože kdo si myslí, že může ovládnout vše, neovládne nic. Stejně tak medvěd může chytit orla, až klesne ze svých výšin. Nezapomeňte, že ti, kdo podepsali spojenectví, tato spojenectví poruší a stanou se nepřáteli.

Lidstvo je nestálé, proto víra je vratká a člověk odhaluje, že nedostatek duchovní vytrvalosti vede k trvalému nedostatku vytrvalosti v jeho životě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Zneužité lidské ego bylo příčinou sváru v dějinách lidstva, a tak je tomu i v tomto čase. Proto se mé děti musí přezkoumat každý den a svěřit lidské ego mému Neposkvrněnému Srdci, aby nepodlehly, aby se napravily v naprosté svobodě. Ne každý, kdo věří, že činí, co je správné, naplňuje Boží Zákon, proto je třeba, abyste vyznaly své hříchy. Povinností každého z mých dětí, je proměnit lidské do Božího Ty, aby bylo pravdivé.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve světě bláznovství a duchovní války, kde evangelium už není uctíváno, a proto není uváděno do praxe jako Boží Slovo.

Příroda byla bičována rukou člověka, proto příroda člověku nepřinese plody k přežití na zemi, a nouze velmi vzroste.

SDÍLEJTE MÉ SLOVO, NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE, DĚTI – I KDYŽ VAŠI BRATŘI A SESTRY NEVĚŘÍ TOMU, CO PŘEDPOVÍDÁTE A ČEMU JSTE POROZUMĚLY A OSVOJILY SI. NEUNAVTE SE, NEUNAVTE SE, PROTOŽE MŮJ SYN ŽÍZNÍ PO DUŠÍCH [Jan 19, 28].

Milované děti, technologie bude postižena, i když tomu nevěříte. Bude zasažena brzy a vy přestanete předávat skrze technologii Slovo mého Syna, které sdílíte pomocí dobře použité technologie, protože nebude možné, aby byla dále používána člověkem.

Mé děti, stejně jako lidstvo bude v chaosu, také Slunce se změní a obrátí se proti člověku a všemu, co člověk vytvořil ke komunikaci. Nebude schopen ji znovu použít k tomuto účelu, ani k žádnému jinému.

V tomto čase všichni z vás žijete ve své zemi, ve svém domovu, svém prostředí, a nejste schopni vidět za své okolí, protože nevyužíváte darů, které máte, ani neužíváte lidskou inteligenci, abyste mysleli na ty, kteří v tomto čase žijí v bídě, útlaku, ve vzpouře mocných. Ať už jste kdekoli, žijete v útlaku, i když to tak necítíte, protože celé lidstvo je ovládáno skupinou mocných světa, kteří rozhodují o budoucnosti historie lidstva.

Podnebí je tvrdé, a bude se zhoršovat. Na kontinentech, v jednotlivých zemích, každé roční období se změní, proto budete prožívat extrémní počasí, na které nejste zvyklí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se dopustil vážných chyb. Jedná tak, že překračuje skutečná pravidla a pokyny.

Modlete se, mé děti, modlete se za Čínu.

Modlete se, mé děti, malé země trpí krutostí, strádáním a projevy nepřátelství komunismu. Ten nenápadně povstává.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást tam, kde se dřív netřásla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, ale modlete se srdcem a po modlitbě jděte k těm, kdo trpí materiální a duchovní nouzí, protože modlitba bez praxe je prázdnou modlitbou.

Jděte, mé děti, jděte k mému Synu, zbožňujte Ho v eucharistii, zbožňujte Ho v nejsvětější svátosti oltářní a připomínejte Ho těm, kdo nevěří, že potřebují pozvednout oči k nebi. Upozorněte je, že Bůh je Bůh [Iz 45, 5], že můj Syn se pro ně obětoval a vstal z mrtvých, a můžete Ho najít před vámi v nejsvětější svátosti oltářní a že přebývá ve vás, ve svém Duchu Svatém.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, učedníci posledních časů, nemluvím k vám o konci světa, mluvím k vám o této generaci, která musí být očištěna kvůli bezmezné vzpouře, namířené proti mému Synu a všemu, co je z Boha, protože tato generace se podvolila vládě Satana. Ale vy, mé děti, nemějte strach, já jsem vaše Matka a byla jsem pověřena mým Synem, abych vás vedla, abyste se přiblížily ke mně, a tak vrátily Zemi Stvořiteli, tak jako Stvořitel ji svěřil člověku, ve stejném stavu.

Mé děti, nezapomeňte, že jsem vám oznámila, že lid mého Syna bude otřesen zprávou, která jej duchovně zmate.

Vy, děti, následujte Pravdu Písma svatého.
Vy, děti, jděte po cestě Pravdy.
Vy, děti, držte se Pravdy evangelia.
Vy, děti, jste stádo mého Syna a Boží Pastýř k vám mluví v každém slovu evangelia, abyste se neztratily.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s mým srdcem na dlani, v ruce, kterou podávám každému z vás, vyzývám vás, abyste neměly strach, protože nejste samy, máte tuto Matku, která vás volá a miluje vás. Nesuďte ty, kdo mě nemilují, protože všechny jste mé děti a já miluji každého.

Přijměte mé požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Miluji vás, děti, miluji vás.

Matka Maria
zpět