442. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KŘIČTE KE MNĚ!


Mé děti, chci, abyste se nyní připravily na konec. Všechna znamení jsou kolem vás. Celé nebe se připravuje na váš příchod sem a pro můj brzký návrat, abych si vás vzal, ale mnoho vás ví, že budou zanecháni. Mnoho vás ví, že jsou dosud ztracení a Já je chci zachránit.

Chci, abyste ke Mně křičely za tyto ztracené duše, stejně jako za ty, které neznáte, a Já vám odpovím.

Chci, abyste křičely za tyto duše, které šly na zemi proti vám, abyste se modlily za své nepřátele, neboť Mě to velice potěší.

Nebudu nečinně přihlížet, jak vás ostatní týrají, ale vrátím jim to do tváře, proto se za ně přimlouvejte. Přimlouvejte se za ně, abych vám mohl žehnat.

Ježíš


Mt 5, 44: Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Sk 26, 16-18
16: Ale vstaň, postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti zjevil: abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl, a co ti ještě ukážu.
17: Zachráním tě před lidem a před pohany, ke kterým tě posílám.
18: Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou skrze víru ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi těmi, kterým se dostalo posvěcení.

1Tim 2, 1-4
1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi,
2: za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti.
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, tak to rád vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

2Petr 3, 9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání.

Lk 19, 10: Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.
zpět