448. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYČIŠTĚNÉ ZLATO


Čas velkého pročišťování přichází k mému lidu v Americe a i k jiným národům. Řekl jsem vám, abyste využili čas a pracovali, zatímco je den, neboť brzy už nebudete schopni pracovat.

Nyní vám radím, abyste ode Mne koupili zlato pročištěné v ohni, aby vaše roucho mohlo být bílé jako sníh. To není obyčejné zlato, jako to, které nacházíte na zemi, ale to, které má nevyčíslitelnou hodnotu a nemůže být koupeno penězi.

Já stojím u dveří a klepu. Vystavíte se mému očišťujícímu ohni, abyste mohli přijít jako zlato? Pozvete Mě dovnitř?

Ti, kdo odmítnou očišťování v tomto čase, nepřežijí v tom, co přichází.

Radím vám, abyste ode Mne koupili vyčištěné zlato.

Ježíš

Poznámka: Když řekl poslední z těchto slov, měla jsem vizi. Viděla jsem Ježíše blízko ohně. Ve své ruce držel zlato a otočil ruku tak, abych je mohla vidět. Barvou to bylo zlato, ale zářilo jako diamant s milionem vybroušených fazet. Jeho krása byla nesrovnatelná s ničím, co jsem kdy viděla a nemohla jsem přestat na ně zírat. Jak nádherné bylo!

Ef 5, 14-20
14: Proto se říká: "Probuď se spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí."
15: Dávejte proto dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
18: Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale hleďte, ať jste plní Ducha.
19: Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní a zpívejte Pánu z celého svého srdce.
20: Děkujte stále Bohu Otci za všechno skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Zj 3, 15-20
15: Znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl jedno nebo druhé!
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý, politování, chudý, slepý a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby se oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: Já kárám a trestám všechny všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.
zpět