449. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NATÁHNĚTE RUKU


Natáhněte ruku. Snažte se dosáhnout k těm, kteří jsou zranění kolem vás. Řekl jsem vám, abyste šli v mé Lásce. Když jsem chodil po zemi, dotýkal jsem se nedotknutelných, uzdravoval nemocné a staral se o zraněné. Natáhněte k nim ruku v mé Lásce.

Vstoupili jste do času, kdy soucit nebude tak běžný, jako je teď, neboť čas se pohnul a země je vymrštěna ke konci. Konec je velmi blízko a mnoho hoře a zármutku a žalu přijde dřív než konec všech věcí. Moji lidé budou truchlit nad ztracenými milovanými a zkáza prostoupí zemi.

Říkám vám o těchto věcech, abyste mohli vědět, co přichází. Snažte se dosáhnout k těm, kdo jsou nyní zranění kolem vás. Odlišujte se na zemi tím, že budete využívat čas a prokazovat laskavost, kdekoli můžete. Odměna bude velmi velká.

Ježíš


Jan 13, 34-35
34: "Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

Col 3, 12-15
12: Když tedy si vás Bůh vyvolil, jste mu zasvěcení a miluje vás, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
13: Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil i vám, odpouštějte proto i vy.
14: A nadto, nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník dokonalosti.
15: Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo v jednom těle. Vděčně na to pamatujte
zpět