454. Poselství Boha Otce ze dne 12. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZŮSTANETE OPUŠTĚNI


Učinil jsem zásadní posun na zemi i v nebi. Následky uvidíte, až se to stane. Mé děti touží být doma se Mnou a Já toužím po tom, že vás budu mít všechny zde. Dlouho jsem trpěl lidskou hříšností na zemi, ale nyní se musíte kát, nebo být odpovídajícím způsobem souzeni.

Zvolíte si hřích místo Mne? Budete riskovat, že budete opuštěni a čelit hrůzám, které mají přijít? Nikdy jsem netoleroval hřích v mém svatém Slovu, a přesto mnoho mých lidí jedná, jako bych to učinil. Buďte připraveni Mi vzdát počet, až vás dostihne soud o tom, proč jste milovali to, co se Mi oškliví, neboť v tom čase se Mi vskutku budete zodpovídat.

Vaše přijetí hříchu s ním nevytváří můj souhlas. Můj Syn nezemřel proto, abyste mohli zůstat stále stejní, ale když trváte na tom, že si zlo zvolíte místo dobra, předám vás zlu a vy vskutku zůstanete takoví, jací jste.

Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, protože pro vás nebude žádná naděje, spojíte-li se s druhou stranou.

Bůh Otec


Řím 9, 21-23
21: Či nemá hrnčíř moc nad svou hlínou, aby udělal z téže kaše jednu nádobu k účelům vznešeným, jinou zase k účelům úplně všedním?
22: A co jestliže Bůh chce ukázat, že trestá, i projevit svou moc, a proto s velikou shovívavostí snášel lidi hodné jeho hněvu, zralé k záhubě?
23: A také, aby projevil poklady své božské dobroty vůči těm lidem, které zahrnul milosrdenstvím a předem připravil ke slávě?

Iz 54, 10: I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva moho pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.

Jl 3, 12-16 (*)
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam, a budu soudit všechny pronárody vůkol.
13: Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis už je plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.
14: Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.
15: Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.
16: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.

(*) V originálu je chyba, má být: Jl 4, 12-16).

Zj 20: 10-12
10: Ďábel pak, který je sváděl, byl hozen do močálu hořící síry, kde už byla šelma a lživý prorok, a tam budou mučeni ve dne v noci na věčné věky.
11: Pak jsem uviděl bělostný trůn, velmi velký, a toho, který na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebesa, a nezůstalo po nich stopy.
12: A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena, A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, každý podle svých skutků.

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Řím 1, 28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
zpět