462. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DĚTI, SMUTEK NAPLŇUJE MÉ SRDCE


Moji milovaní lidé,

jak jen vás miluji, jak jen vás miluji: Miluji vás tolik, že když vás vidím, jak Mě opouštíte, mé ruce a mé nohy jsou probodávány novými hřeby.

Moji lidé,

kdyby si každé mé dítě dopřálo na chvíli zůstat zticha a mluvit ke Mně s důvěrou každý den a hledat Mě, uvědomilo by si, že Já zůstávám se svými a že Mě v každém okamžiku vždy najde, a především tam, kde jsem přítomen. Ale vy nejste schopni vycítit mou přítomnost, protože z ticha máte strach, je to něco neznámého pro velkou část mých dětí.

Bojíte se ticha a milujete ohlušující hluk…
Cítíte se dobře, když jste dezorientováni odpuzujícími melodiemi, jimž mladí lidé naslouchají…
Cítíte uspokojení v tom, co Já nazývám "technologie smrti", která, když je zneužitá, vede ke ztrátě duše…

Byli jste řízeni světovými giganty, mezi nimiž je všeobecně akceptována kinematografie, z níž podlá antikristova chapadla vytvořila televizi, videohry, hudbu se všemi podprahovými prvky v ní obsažené, aby změnily člověka na zombie následující Satana.

Děti: Největším zlem pro člověka byla televize!

Co jsou modernismy, mé děti?

Ničím jiným než plány, které připravily velké nadnárodní společnosti s cílem probudit nízké pudy v člověku, aby se bouřil proti všemu, co je řád, poslušnost, pokoj, bratrství, naplnění, víra a postavil se na odpor proti Mně a proti všemu, co Mě reprezentuje, protože vás vyzývám k naplnění, poslušnosti a k opravdové lásce.

Moji lidé, jak jste jen ignorovali mou Matku! Kolikrát vás vyzývala, abyste se nenechali oklamat hadem komunismu! Trpíte následkem neposlušnosti, přijetím falešných ideologií a tím, že jste neposlechli varování mé Matky.

Nevinní trpí ukrutnostmi v zemích, kde byste to nepředpokládali. Má Matka vám oznámila hrůzy komunismu a vy jste neposlouchaly, děti. Ten se kradmo šíří po zemi a moji lidé necítí jed, který nad nimi rozptyluje.

Moji lidé jsou zabráni do her zahrnujících svět, zatímco Zlý pokračuje ve svém postupu, aniž by přestal zkoumat, uplatňovat bezbožnost a každou lest samotného pekla.

Děti, smutek naplňuje mé srdce, když vidím úsilí, nadšení, energii, s nimiž se věnujete pozorování nebo účasti na soupeření ve světovém sportu, a jak současně ignorujete má Slova, která posílám všem z vás, které máte to štěstí, že znáte běh lidstva a mou vůli.

Lidstvo nevěří v budoucnost, nevěří, že se podílí na zlu, nevěří, že pomáhá šířit zlo po celé zemi a získávat duše tím, že je podněcuje páchat těžké hříchy, bez pokání.

Dobro vzrůstá, když mé děti rozmnožují své činy a díla ve prospěch dobra a zlo vzrůstá, když mé děti jednají a pracují ve prospěch zla. Nebuďte slepí, lidstvo hoří svými hříchy! Proto vyzývám mé vlastní, aby zdvojnásobili dobré činy, aby, zatímco svět je pohlcen tím, co je světské, moji lidé, s modlitbou a praktikováním modliteb, mohli na lidstvo přitáhnout požehnání.

Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu. Tento lid trpí útlakem komunismu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, lidstvo se rozprchává jako příklad toho, co se stane lidem kvůli tomuto národu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude otřesen svými vulkány, které vzplanou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho vulkány vyvolají u člověka strach.

Modlete se, mé děti, modlete se, vody moře budou příčinou poplachu.

Moji lidé, budete trpět a můj bok se otevře, a z něj bude vycházet očista od toho, co jste vytvořili proti mé vůli.

Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina podniká špatné kroky a trpí.

Děti, volám vás, mluvím k vám běžnými slovy této doby, abyste Mi rozuměly. Nemluvím k vám jako v minulosti, ale jazykem, který je třeba, abyste se cítily blízko Mně.

Zneužíváte svobodu, kterou máte jako Boží děti a působíte proti Mně, aniž jste si vědomy, že jednáte proti sobě.

Slyšte mé volání, mé děti!

Nechci, aby vás bolest vyčerpala. Změňte své chování, nepodporujte se navzájem hříchem a popíráním mého Varování a Varování mé Matky.

Moji lidé nebudou žít navěky v otroctví hříchu, proto moji andělé oddělí pšenici od plev teď! [Mt, 13, 24-30].

Přijdu vám na pomoc, děti. Neztrácejte víru, uchovejte si naději. Můj lid bude osvobozen z otroctví hříchu.

Žehnám vám, děti, PROBUĎTE SE!

Váš Ježíš
zpět