467. Poselství Ježíše ze dne 27. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDETE MI DŮVĚŘOVAT?


Cesta před vámi je kamenitá a občas těžká. Budete Mě poslouchat navzdory nedostatku pohodlí? Odložíte své zaměstnání, jako jsem odložil to moje, abych splnil vůli mého Otce v nebi, aby vaše odměna mohla být velká?

Budete Mi důvěřovat?

Konec všech věcí je u vás, kdo prodléváte na zemi, a nyní se stane mnoho událostí, o nichž byste si nikdy nemysleli, že je uvidíte. Spatříte mnohé strašné podívané, protože se připravuje cesta pro můj brzký návrat.

Cesta, na kterou vás vezmu, je nutná, i když není snadná.

Budete Mi důvěřovat?

Ježíš


Mt 16, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj život dostal zas nazpět?

Řím 12, 1: Pro všechny ty projevy Božího milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.

Lk 21, 25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře;

Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi velká znamení.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět