474. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBDOBÍ ZKROUŠENOSTI


Moji lidé vstupují do nového období, ale nebude to lehká doba. Bude to období vyčerpání pro ty, kdo jsou připravováni k boji.

Budete zkroušeni mnoha způsoby, abyste se mohli snadněji osvobodit od věcí tohoto světa a následovat Mě. Nesmíte mít žádný úzký vztah k světu kolem vás, máte-li se Mi opravdu líbit a sloužit Mi naplno v poslední bitvě, kterou vybojujete. Ve vašem srdci nesmí být nic, co by vám bylo dražší než Já.

Odeberu vám některé z těch věcí a lidí, k nimž jste připoutáni, abyste mohli spatřit, co je opravdu ve vašem srdci a mohli Mi plně sloužit. Musím to udělat, abyste mohli sloužit mým lidem v těchto posledních dnech, protože jste povoláni to učinit.

Podívejte se pečlivě do každé části svého srdce. Co a koho považujete za nejdražší? Pokud byste si měli vybrat mezi nimi a Mnou, koho si vyberete?

Bůh Otec


Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.

Mt 16, 25-27
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj život dostal zase nazpět?
27: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému, podle jeho jednání.

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se bude ke mně znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi.
33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
zpět