479. Poselství Matky Spásy ze dne 2. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (USA).


KDO UKRADL LÁSKU ZE SRDCE ČLOVĚKA?


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

cesta mých dětí je obtížná v tomto moři mnoha ideologií, náboženství a sekt, i když rukou mého Syna a naplněním Božího Zákona, úzce spojeného s prací a činy mého Syna, je obtížnost proměněna v překážku, která má být překonána, abyste dokázaly, že jste praví křesťané.

Cesta není snadná, ale můžete po ní jít s vírou.

Chovám vás v mém Neposkvrněném Srdci, abych vás ochraňovala, pokud mi to dovolíte.

Já jsem "Královna a Matka konce časů." Těch, v nichž žijete a které se zdají tak rozervané, že většinu lidstva vedou k pohledu na život bez úcty, jako plodu lidského odcizení Bohu. Když se lidské stvoření od Boha odvrátí, stává se ztracené ve světskosti a hříchu, který mu svět nabízí, a v tomto okamžiku člověk, nechráněný svým svědomím a soudností, upadá do nevázanosti, zapomíná na Boha a klesá do rukou zlého tyrana.

Milované děti, je těžké pro člověka rozlišovat uprostřed takové prolhanosti, která ho nechává podlehnout hříchu a tomu, co jde proti lidské přirozenosti. Tak mnoho nevinných je kořistí teroru, bolesti v mateřském lůnu, kde jsou ničeni, aby byli potraceni! Jaká muka lidstvo zakouší! Kolik jen lhostejnosti a neschopnosti sdílet bolest jiných!

Kdo ukradl lásku ze srdce člověka? Nikdo, člověk sám došel k tomuto bodu svým vlastním rozhodnutím žít s falešnými bohy, kteří mu ukradli schopnost plnosti cítění a zatvrdili ho v samé jeho podstatě.

Slyším vás kázat a odvolávat se na potopu, Babylonskou věž, Sodomu a Gomoru [Gen 7;11;19], ale tato jednání a činy moderního člověka nemají odpovídající model v minulosti. Očekáváte odpadlictví, ale to je, co mé děti právě zakoušejí – vzdálily se duchovně a morálně od Nejsvětější Trojice, od všeho, co je Boží, co je posvátné. Lidstvo tím, že odmítlo poslušnost Bohu, se od Něj odvrací, a když se to stane, pak chaos kořistí na všem a nesvár se stává nakažlivým, dokud neroztříští základy každé instituce, a dokonce i instituce církve, která by měla být vzorem svatosti a kormidlem, vedoucí lid mého Syna.

Lidská bytost má velkou vnitřní sílu zůstat v dobru, k boji se zlem, nebo také se s ním spojit. Mnohočetnost konceptů, které člověk používá podle libosti, ho vede k formulování názorů, které jsou mylné a škodlivé pro duši. S velkými inovacemi a modernismem tohoto století bude toto období historie lidstva vzpomínáno jako nejčernější, které člověk mohl kdy prožít, protože přijal bezbožnost a zřekl se Boha přijetím panování ďábla.

Tváří v tvář takové krutosti, najdou se lidská stvoření, která budou popírat, že žijí okamžiky předcházející konci časů?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tyto nastávající chvíle neposlušnosti a odmítnutí Boha naznačují, že k veřejnému vystoupení antikrista ještě nedošlo, protože ten, kdo zadržuje veřejný příchod antikrista, je v této chvíli ještě tady.

Milované děti,

trpím urážkami mého Syna v nejsvětější svátosti, v jeho skutečné a pravé přítomnosti. Ti, kdo nevěří v zázrak proměnění, chtějí oslabit tuto svátost lásky, až eucharistie zmizí z církve, přestože je největší věcí, kterou církev vlastní a je obranou proti zlu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte pravými dětmi mého Syna.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří patří ke skupinám nebo společenstvím v církvi a pracují a jednají proti církvi.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, její utrpení nepřestává.

Modlete se, mé děti, modlete se za Velkou Británii, člověk přinese teror.

Modlete se, mé děti, modlete se, znamení nebe nebudou otálet.

Jako Matka vás udržuji pozorné k událostem a současně vás volám, abyste byly úzce spjaty s mým Synem a byly oddány dobru.

Modlete se svatý růženec, můj Syn uděluje velké milosti. Nebuďte lhostejné k bolesti ostatních a pracujte v hloubi duše, abyste byly nositeli Lásky mého Syna.

NEBOJTE SE, MÉ DĚTI, BOŽÍ LID SE POZVEDNE SE SILOU NEJVYŠŠÍHO.

Žehnám vám svou láskou, chráním vás svým pláštěm.

Matka Maria
zpět