487. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NECHEJTE MĚ VÁS VÉST


Mé děti věří, že mají víru, i když ji nemají.

Můžete jít během těchto časů bez zaopatření? Bez přístřeší? Může opravdu věřit, že Já jsem vaší ochranou, když jste obklopeni nepřítelem, který je ozbrojen a vy ne?

Nebudete vědět, jak málo víry skutečně máte, dokud nebude vyzkoušena. Pracujte se Mnou a dovolte Mi budovat vaši víru, abyste obstály ve svých zkouškách v tomto času konce. Buďte pro Mne silným válečníkem v přicházejících bitvách – jděte bez strachu z nedostatku v těchto časech.

Vezměte svůj kříž a následujte Mě. Nechejte Mě vás vést kamkoli se Mi zlíbí.

Bůh Otec


Žid 3, 7-12
7: A právě proto zase znova stanoví jakýsi den: Dnes – říká to skrze Davida po dlouhé době, jak už bylo řečeno – když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce!
8: Kdyby je byl totiž Jozue uvedl na toto místo odpočinku, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu.
9: Zůstává ještě proto v platnosti onen sváteční odpočinek, vyhrazený Božímu lidu;
10: neboť kdo vejde na místo jeho odpočinku, ten také odpočine od svých prací, jako Bůh odpočal od svých.
11: Chvátejte tedy, abychom se dostali na ono místo odpočinku: nikdo nesmí podlehnout takové neposlušnosti, jak se to stalo tehdy.
12: Slovo Boží je přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až tam, kde se dělí duše a duch, klouby a morek a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.

Lk 9, 23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě.

Žid 11, 6-8
6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají.
7: Vírou Noe, když mu byly shůry oznámeny věci, které se teprve měly stát v budoucnosti, v bázni Boží připravil koráb na záchranu své rodiny. Tím pronesl nad světem rozsudek a dosáhl spravedlnosti, jaká se dává tomu, kdo věří.
8: Vírou Abrahám uposlechl, když se mu dostalo povolání, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde.

Mt 21, 20-22
20: Když to uviděli učedníci, podivili se tomu a řekli:"Jak ten fík ihned uschl!"
21: Ježíš jim na to odpověděl: "Skutečně, říkám vám: budete-li mít víru a nebudete-li pochybovat, dokážete nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale také když řeknete tamhle té hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře, stane se to."
22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit s vírou.
zpět