489. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MOJI KNĚŽÍ SE NESMÍ BÁT ZLA, NESMÍ BÝT ZTICHA


Moji milovaní lidé,

jděte v mých stopách, nikoli ve stopách minulosti…

Každý nový úsvit ukazuje všem velkou novost naší Trojičné Lásky.

Žijte ve stavu dobrých stvoření, vyzařující mé Světlo, to, které nesete v sobě a které musíte nechat poznat prostřednictvím svědectví.

Tak mnoho lidí pohrdá mým Zákonem, v každém okamžiku jej popírá a znesvěcuje, a nejenže znesvěcuje mou skutečnou přítomnost v eucharistii!

Znesvěcujete mé chrámy, znesvěcujete vše, co je zasvěceno pobožnosti, znesvěcujete vše, co se nachází v mých chrámech…
Zneuctíváte mou Matku a svaté a světce, kteří existovali…
Znesvěcujete mé Slovo tím, že mu dáváte volný a špatný výklad…
Zneuctíváte mou Lásku, protože vnášíte opilost hříchem do myslí dětí a velmi dvojznačné osvobození…
Zneuctíváte Mne, protože vedete děti ke špatným praktikám a usnadňujete jejich mravní zkaženost…

Hordy Satana neodpočívají, přesto v mé církvi někteří spí a jiní podporují zákeřné zlé směry, aby bylo jednodušší ochromit sílu mých dětí v boji se zlem. Posilují zlo nekontrolovanou myšlenkou nevázanosti a mylným názorem, že hřích neexistuje.

Tato generace zůstává kořistí omylů o hříchu a o mém milosrdenství, umožňující lidskou mravní zkaženost.
Ti, kdo nezůstávají věrni kořenům mého učení, chtějí umlčet ty, kteří upozorňují na to, co je chybné ve zvrácených inovacích v mé církvi.

Moji kněží musí být služebníky mého lidu a ne jen dalšími jednotlivci.

Moji kněží musí zůstat ve službě mému lidu, aby mé děti byly vedeny a Zlý je nezmátl. Musí být bytostmi modlitby a nabádat každého, aby konal dobro a poukazovat na to, že hřích je hřích, protože mé Slovo je znevažováno těmi, kdo žijí v hříchu.

Moji kněží se nesmí bát zla, nesmí být zticha, ale být pozornými a stálými mluvčími, aby probouzeli duše.

Moji milovaní lidé, musíte následovat zdravé učení: Nechoďte zkratkami – ten, kdo chce vynaložit nejmenší úsilí, skončí tak, že je zdvojnásobí, protože ten, kdo nechodí zkratkami, jde s jistotou a pevným krokem.

Můj milovaný lide, času temnoty musíte vzdorovat mým Světlem, mou Láskou, ale také moudrostí a s vědomím, že Zlý bez okolků proniká do mé církve.

V tomto okamžiku se dívám na mou rozdělenou církev, vidím, jak moji posvěcení synové jsou obránci mého lidu, který je pobouřen komunismem a sektami, oddanými Satanovi. Oni, moji synové, nesou kříž spolu se mnou, ale vidím některé z mých kněží, jak jsou ke zlu nevšímaví a zlehčují hřích svých vlastních bratrů a sester.

Moji lidé, kteří jdete se Mnou, musíte být více duchovní!

Přeji si, abyste se sjednotili v modlitbě svatého trisagionu tento čtvrtek ve 3 hodiny odpoledne podle časové zóny každé země:

za mou věrnou církev,
za ty, kdo jsou Mi zasvěceni,
za ty, kdo nesou můj kříž,
za lidi, kteří jsou utlačováni komunismem,
za mé pravé nástroje.

Moji milovaní lidé, vy nejste opuštěnými dětmi, jste děti Krále nebe a země.

Chapadla zla se pohybují rychle a moji lidé musí odpovědět praktikováním modlitby a jednoty, prohlubovat lásku ke Mně, mé odevzdanosti a být více stálí ve spojení se Mnou.

Organizace ve službách Satana vstupují do zemí, aby je destabilizovaly: je to strategie zla.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí prostřednictvím přírody.

Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, trpí vlivem přírody.

Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu, moji lidé trpí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Taiwan, zběsilost přírody mu způsobuje utrpení.

Moji lidé, příroda se bouří proti člověku, který ji zničil, bouří se proti hříchu.

Příroda jedná tvrdě, aby člověka probudila.

Modlete se, mé děti, modlete se, nebe dá znamení a země způsobí, že se člověk bude třást.

Moji milovaní lidé:

Varuji vás – probuďte se! Zrychlete své kroky, obměkčete srdce, přestaňte se hroužit do hříchu, pozvedněte svého ducha, buďte mými stvořeními, stvořeními Boha uprostřed znečištění světa.

Nemějte strach, Já zůstávám se svým lidem. Cítíte, že vás nevidím; ale není tomu tak – držím vás v dlaních svých rukou [Iz 49, 16].

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět