492. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BĚDA, BĚDA


Mé děti, mnohokrát jsem vám řekl, že nejste připraveny na to, co přichází, a je to tak. Zlo ve vašem světě exponenciálně vzrůstá, dokonce i teď, ale bude to daleko horší, až moji milosrdní budou vzati ze země. Ti šíří laskavost a lásku kamkoli přijdou, a to už skončí.

V nepříliš daleké budoucnosti uvidíte, jak zlo ovládne lidi, které potkáváte. Pro vašeho nepřítele jich na zemi pracuje mnoho a brzy uvidíte výsledek jejich působení. Přivodí hodně škody mým lidem. Způsobí, že mnoho jich zemře. Zavedou mnoho bezbožných zákonů tam, kde jste, a v národech kolem vás.

Připravte se, že budete žít ve světě, který je mnohem víc zkažený než ten, který nyní vidíte kolem sebe, neboť právě přichází. Pro mnoho lidí nebudou pokryty základní potřeby a Zlý má plán jak v tomto čase mnohé přinutit, aby si vzali jeho znamení.

Běda, běda, obyvatelům země, neboť Satan sestoupil ve svém hněvu k vám a brzy se bude snažit zničit vše, co vidíte.

Ježíš


Dan 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Zj 12, 7-12
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
zpět