497. Poselství Boha Otce ze dne 1. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA). https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŠPATNÉ POSTOJE


Moji lidé, přeji si, abyste pohlédli hluboko do svých srdcí kvůli tomu, co přichází. Tolik vás si myslí, že je připraveno, zatímco není, a až události začnou, propadnete panice. Ve své panice utíkejte ke Mně. Nedělejte to tak, jak to dělají pohané a začínají brát od ostatních, neboť Já jsem vaším dodavatelem a dobře vás vybavím ze svého. Když vezmete od ostatních, pak jste svým vlastním dodavatelem.

Mnoho mých lidí má ve svém srdci špatné postoje. Přeji si, abyste pohlédli hluboko a opravili tyto postoje, abyste Mě mohli slyšet jasněji. Přeji si, abyste uviděli temnotu, která se tam skrývá. Přeji si, abyste měli více ode Mne a méně od sebe, abych vás mohl požehnat ve větší míře.

Využijte tento čas k vyklizení temnoty a špatných postojů ze svého srdce. Soustřeďte se na Mne a učiňte váš domov nebem. Buďte soustředění na mé Slovo, neboť nic jiného z toho, co skladujete, vám neposkytne tolik jako mé Slovo.

Poznejte Mě jako svého poskytovatele – uvědomte si, že jsem vám poskytl vaše zaměstnání, dal vám schopnost pracovat, dal vám plíce a vzduch, který dýcháte. Já poskytnu vše, co potřebujete, a Já vám mohu opatřit vše, co budete potřebovat v tom, co přichází, ale musíte se naučit jak přijímat. Z tohoto důvodu mnohým z vás poskytnu příležitost být v nouzi, abyste se to mohli naučit před časem, kdy to musíte znát.

Buďte soustředěni na Mne. Já jsem vše, co potřebujete.

Bůh Otec


Mt 5, 22: Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
Řím 13, 8-10
8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
9: Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: Milovat budeš bližního svého jako sebe samého.
10: Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Mi 6, 8: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Jak 1, 2-4
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

Petr 4, 12-19
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?
19: A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Př 3, 26: Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.

Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Mk 11, 23-24
23: Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Mt 7, 7-11
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9: Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10: Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Dt 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
zpět