503. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN


Moji lidé:

Vy znáte mou velkou lásku k vám a z lásky k lidstvu se odhaluje vůle mého Otce v Přikázáních, aby byla naplněna každým lidským stvořením. Celý Zákon je spojen s mým křížem slávy a majestátu, z lásky ke všem generacím všech dob.

Volal jsem vás s naléhavostí, aniž bych dostal odpověď, nevěnujete Mi pozornost, odmítáte Mi naslouchat, vzpíráte se, jako kdybyste ztratili rozum a bez výčitek se odevzdali zlu.

Lidstvo nezbožňuje naši Trojici, přivítali jste každého falešného Boha, který vám byl nabídnut jako novinka, bez rozmýšlení o následcích.

Jako znamení konce času, již vám byla oznámena vzpoura proti Božímu Zákonu, proti daru života, aby si člověk nemyslel, že v jeho jednání a v jeho činech proti vůli mého Otce, zaznamenané v Desateru, je hřích. Lidstvo využívá s velkou radostí poblouznění "práva zabít mé nevinné". Démon vám do mysli vstřiknul jed a otrávil ji, a s otráveným srdcem se člověk nachází v neustálém utrpení.

Nevidíte dokonce ani na okamžik, že Zlý sám se proměnil v závislost, ze které je velmi těžké uniknout. Jdete od jednoho smrtelného hříchu k dalšímu, pokaždé hroznějšímu. V rozsahu samotného hříchu jsou další hříchy a neřesti, vždy obtížněji uspokojitelné, proto stvoření není spokojené a hřích se stává nezbytností a roste.

Nahota těla je jiným znamením ztráty hodnot, duchovní chudoby, v níž se nachází tato generace a krutosti neúcty vůči svým bližním. Je to produkt myslí otrávených hadem, který démon rozšiřuje po celé zemi a který byl přivítán těmi, kteří jako démoni, odmítli Dům mého Otce.

Tato generace zapomněla na potopu a nebere ji v úvahu. Všechny lidské námitky a popírání universální potopy jsou jen bezobsažnými domněnkami omezeného lidského rozumu, aby živily vlnu urážek proti našemu Domu. K jiným událostem, jimiž můj Otec působil, aby zastavil vzdorovitého člověka, jako v Sodomě a Gomoře, došlo kvůli lidské neúctě ve všech aspektech života.

Můj kříž obsahuje vzpouru člověka…
Já jsem Láska a Já jsem milosrdenství. To jste si ale vyložili podle svého…
Já jsem Láska a mé odevzdání na kříži se nestalo, abyste pozměnili Boží Zákon, ale aby byl znovu potvrzen [Jan, 3, 17]. Nevydal jsem se, aby se lidstvo vzbouřilo proti našemu božství. Tento nepochopitelný a vzpurný postoj člověka otevřel dveře trestu pro lidstvo.

Nehrozím člověku…

Zadržuji degeneraci člověka, dřív, než se všichni ztratí.

Lidstvo vstoupilo do období změn, vyvolaných proviněním člověka. Stvoření je produkt Lásky mého Otce a uchovává dobro v sobě samém. Stvoření přitahuje dobrotu a ustavičně ji hledá. Ale v tomto čase příroda trpí osamělostí. Tou osamělostí, kterou jí lidstvo předalo, když se odvrátilo od naší Trojice – a příroda naléhavě hledá tuto příbuznost s člověkem a nenalézá ji. Naopak, bojí se člověka a reaguje tím, že manifestuje svou sílu a zesiluje své akce na zemi po sobě jdoucími jevy.

Moji milovaní lidé,

stačilo by, kdybyste Mi dali místo, jehož jsem hoden, aby má práce a jednání měly nutnou svobodu růstu v lidských bytostech, aby tak naše Trojice byla vše ve všem.

Právě naopak, v tomto čase je můj lid pronásledován, urážen, špiněn, opomíjen a pomlouván, aby existující ideologie našly záminky k jeho pronásledování.

Lidstvo nastoupilo cestu, na níž najde nástrahy, a jen ti, kdo změní své životy a mají větší povědomí o potřebě žít, pracovat a jednat duchovnějším způsobem, najdou pokoj uprostřed útoků, sílu uprostřed zastrašování, ochranu uprostřed pronásledování a budou vědět jak najít mou lásku a lásku mé Matky uprostřed pouště, jíž bude vystaven.

Člověk musí hledat jednotu s naším Domem, musí se řídit Přikázáními, blahoslavenstvím, přijímat svátosti a znát Mě, aby Mě v pravou chvíli poznal. Vaše cesta potřebuje být víc duchovní, abyste Mě žili, cítili Mě, vážili si Mě a nebyli zmatení "vlky v rouchu beránčím", kteří pobývají ve světě, a dokonce i v mé církvi, aby vás zmátli a svedli z cesty.

Země se třese víc než dříve, předznamenává člověku budoucnost, ke které směřuje.

Dveře jsou otevřeny, mé děti a vy musíte přijít těsněji ke Mně, abyste napravili tolik zla, které přichází od těch, kdo se zhanobili jedem Satana.

Velké změny ještě přijdou na Zem, nebe ukáže velikost moci našeho Domu a člověk nedokáže zadržet vůli naší Trojice, dokud neprojde sítem očisty a sám se nerozhodne být více duchovní.

Moji milovaní lidé:

Budete žít v ohromení způsobeném po sobě jdoucími událostmi, kterých budete svědky…

Zůstaňte věrní Božímu Zákonu a připoutejte se k Pravdě. Mé Slovo nesmí být změněno, aby omlouvalo hříšníka, ani nesmí být překračováno [Ž 119, 1-8].

Ďábel nepřestává hledat lidská stvoření, která se odvrátila ode Mne a nastoupila na cestu zvrácených novinek, na cestu modernistů, kteří se odvažují snižovat nebo vyvracet blízkost završení toho, co vám oznámila má Matka.

Někteří nazývají mou dceru "apokalyptickou". Jsou daleko od mého Slova. Jsem to Já, kdo je vydává ze sebe, je to Boží vůle, která je vám sdělována [Ex 3,14; Iz 45,5]. Já jsem "apokalyptický", protože nazývám hřích hříchem, abych varoval lidstvo před následky směru, který nabralo kvůli revoluci liberalismu a modernismu, dokonce i mé církvi. Ale pro modernisty hřích nevede ke zlu nebo k peklu, má Pravda je staromódní a má odhalení a odhalení mé Matky byla dána v přítomnosti, ale patří do lidské minulosti…

Ach, děti! Jak vás přimět odložit staré hadry, v nichž chodíte?…

Moji lidé, pojďte ke Mně a k mé Matce: Je nutné, abyste vešli s větší spiritualitou do budoucnosti, v níž mé děti se musí udržet silné.

Žehnám vám, jste zorničky mých očí…

Váš Ježíš
zpět