505. Poselství Boha Otce ze dne 9. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODDĚLENI


Jsou takové z mých dětí, které udělaly maximum možného, aby Mi sloužily a uposlechly vše, o co jsem je požádal. Nejsou to obyčejní lidé, protože se odvrátili od světa. Svět je nezajímá. Jejich mysl zůstává ve Mně a ve světě na druhé straně – v jejich skutečném domovu.

Tyto děti byly odděleny, aby dělaly speciální práci pro mé království. Hromadí velký poklad v nebi, kam brzy půjdou, aby se těšily z těchto pokladů. Chovají velkou lásku k mému lidu, a podle toho je poznáte.

V tomto čase jsem začal odměňovat tyto děti velmi speciálními způsoby. Způsobil jsem, že jsou jim dávány odměny na zemi, aby se mohly těšit ze svého posledního období před tím, než budou povolány ke Mně domů.

Ach, kdyby všechny moje děti Mi byly tak poslušné, že by daly své maximum mé práci! Jaké odměny by je čekaly v nebi, moji drazí!

Až uvidíte, že jsou tyto děti brány ze země, nezoufejte, neboť odešly k velké odměně v nebi. Přišly ke Mně domů. Byly shledány hodny uniknout tomu, co přichází a byly od toho odvedeny.

Bůh Otec


Kol 3, 1-3
1: Zároveň s Kristem jste byli vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.
2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
3: Jste už přece mrtví a váš život je s Kristem skryt v Bohu.

Sk 13, 1-3
1: V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem a Šavel.
2: Když konali posvátnou službu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!
3: Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a odeslali je.

Lk 21, 33-36
33: Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.
34: "Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby onen den vás nezastihl znenadání
35: jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.
36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka."
zpět