512. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘIPRAVTE SE, ABY VÁS VAROVÁNÍ NEZASTIHLO S PRÁZDNOU LAMPOU BEZ OLEJE…


Moji milovaní lidé,

mé srdce je otevřeno všem mým dětem, všem, které chtějí zůstat v trojjediné vůli.

Moji lidé, mlha houstne stále víc a přichází ze čtyř světových stran, aby lidstvo nevidělo a ani si nepřálo dobro.

Mé děti se staly lidskými bytostmi, které nechtějí přesáhnout samy sebe, ale jsou spokojené se svými špatnými zvyky, aniž by se chtěly změnit pro své osobní dobro, nebo pro dobro svých bratrů.

Slyším tolik pokorných proseb a někdy i bědování uprostřed mého lidu, protože touží po vyplnění toho, co má Matka a Já jsme oznámili skrze tato odhalení celému lidstvu. Ale říkám vám, že s ohledem na tvrdost očisty, dokonce i ti nejbližší naší Trojici a ti, kdo mají největší důvěru v ochranu mé Matky, se budou cítit skleslí a budou potřebovat pomoc mého Ducha Svatého, aby mohli jít dál.

Milované děti, každé z vás vlastní autonomii k činům a jednání a v této autonomii jste odpovědné usilovat, abyste zdokonalily svůj vztah s naší Trojicí. Kdybyste tak jednaly, dosáhly byste větší jednoty s Božím Zákonem a jeho naplnění. Tím, že jste se odloučily od naší Trojice a pokračovaly v zálibě ke světskému, abyste uspokojily své nízké pudy, podlehly jste gravitační síle zla, která dokáže k sobě připoutat ty, kteří jí nekladou odpor.

Moji lidé, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí, abyste nesešli z pravé Cesty a nebyli svedeni hlasy, které nejsou moje. Každé mé dítě Mě musí poznat a uznat, abyste v tomto neustálém pohybu, jenž vás obklopuje, nevykročili ve zmatku na špatné cesty, protože jste nepoznali znamení času.

Připravte se, aby vás Varování nezastihlo s prázdnou lampou bez oleje… [Lk 12, 25-37].

Vzdalte se od světského, neusilujte o věci světa, musíte se stále modlit srdcem v každém čase.

Ruka mého Otce se nachází bezprostředně před tím, než padne na lidstvo kvůli zvrácenosti, zkaženosti, lhostejnosti, kacířství a neustálým svatokrádežným činům, jimiž člověk uráží naši Trojici.

Tolik neuctivosti spojené s pohrdáním životem způsobilo, že číše, kterou Otec drží v ruce, se začíná pomalu vylévat na zem a že porodní bolesti jsou prožívány velkou částí lidstva častěji a s větší silou. Ta se projevuje skrze přírodu, která rozmnožuje své činy proti člověku, který odmítá naši svrchovanost.

Moji milovaní lidé,

zasvěťte tento den, abyste oslavili a ctili mého Otce. Chcete být poslušnými dětmi?

Obětujte lidskou vůli naší Trojici a dejte tak popud k nutné změně, aby cesta, kterou jdete, byla správná, abyste stále nebloudili.

Moji lidé, má Matka, jako požehnané dítě, snažně prosí každého z vás, abyste vždy byli živými chrámy mého Ducha Svatého, a Já, jako její Syn [1Kor 3, 16-17], si přeji, aby můj lid uctíval mou Matku tím, že vejde do jejího Neposkvrněného Srdce a bude ji naléhavě prosit o její ochranu ve dni jejích narozenin. Nebe oslavuje toto vznešené dítě a vy, děti, máte přijmout milost, kterou v tento velký den obdržíte z nebe.

Moji lidé, neztraťte se v čase očišťování.

Žehnám vám, moji lidé.

Váš Ježíš
zpět