514. Poselství Boha Otce ze dne 20. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZPUSTOŠENÝ KRAJ


Mé děti, mnohokrát jsem vám říkal o zkáze, která přichází. Všechny národy, které se odvrátily ode Mne, budou zničeny, ale ty, které také zkazily jiné národy, jsou Mi odpornější. Pro ty si vyhrazuji zvláštní pozornost.

Ameriko, měla jsi ve svém světě takový potenciál. Mohla jsi přinést mnohem víc dobra, ale místo toho sis vybrala činit ohavnost. Tvoji zvolení vůdci, kteří tě svedli na scestí, schválili zhoubné zákony a nyní je tvá země pošpiněna víc než kdy jindy. Z tvé půdy ke Mně křičí krev, a přestože mnoho modliteb vystoupalo ke Mně, abych tě zachránil, nyní zničím národ Ameriky. Amerika už nebude, protože ji spálím ohněm. Ponechaný zbytek bude velmi malý, jak pročistím poslední z mého lidu, kteří se Mi až doposud odmítali podrobit.

Ameriko, budeš předána svým nepřátelům. Proniknou přes tvá pobřeží a pro tvůj lid nebude místo, kam by se schoval, protože vytáhnu meč na zkažené, kteří se budou snažit uniknout. Smrtící nákaza prosytí tvé břehy. Budeš sloužit svým nepřátelům, protože jsi odmítla sloužit Mně. Kvůli tvé vší dřívější pýše poznáš nyní potupu a ponížení.

Zničím tvá zářící města, která se promění v popel. Neprokážu ti soucit, protože ses odvrátila ode Mne a mých cest a šla jsi proti Mně. Volal jsem tě k pokání, ale stále jsi šla proti Mně. Kvůli tomu ti neprokážu milosrdenství, ale zničím tvé ohavnosti. Zničím tvé špatné vůdce. Zničím všechny, kdo tě učinili pyšnou a nezávislou. Byl jsem to Já, kdo ti žehnal a jsem to Já, kdo ti odebere toto požehnání.

Nakonec nezůstane nic a ty nebudeš dokonce schopná uživit svůj vlastní lid. Tvůj průmysl si také vezmu. Nezanechám z tebe nic než popel a hnůj.

Připrav se, Ameriko, potkat se se svým koncem, neboť je velmi blízko. Tvoji nepřátelé pro tebe přicházejí.

Konec je před tebou.

Bůh Otec


Ezechiel 5, 6-17
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.
7: Proto praví Panovník Hospodin toto: "Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež jsou okolo vás,
8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů.
9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového nevykonám.
10: Otcové budou jíst uprostřed tebe syny a synové budou jíst své otce. Tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů.
11: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.
12: Třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech.
13: Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já, Hospodin, jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.
14: Obrátím tě v trosky a budeš potupou mezi pronárody, které jsou okolo tebe, před očima každého, kdo půjde kolem.
15: Budeš pronárodům, jež jsou okolo tebe, předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním. Já, Hospodin, jsem promluvil.
16: Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na vás hlad a zlámu vám hůl chleba.
17: Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč. Já, Hospodin, jsem promluvil."

Př 1, 23-33
23: "Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
zpět