516. Poselství Boha Otce ze dne 21. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ SMRT, ABY ZŮSTALA


Řekl jsem vám, že ke všem na zemi přichází čas loučení, a je tomu tak. Až tento čas přijde, stane se to náhle a bez varování. Přichází hodně neštěstí a mnoho životů bude v krátkém čase ztraceno.

Ukažte těm, které milujete, že je máte rádi, dokud je ještě čas. Buďte laskaví k těm, kolem vás, neboť mohou brzy odejít. Mnozí v tomto čase půjdou v žalu a vaše hoře bude vaší cestou, jak víc a víc z mého lidu bude bráno ze země. Tato doba smutku nebude krátká, protože smrt zůstane na zemi.

Už jen málo času zbývá pro všechny, kdo žijí na zemi, protože nyní mé svaté Slovo bude naplněno. Nyní uvidíte všechny tyto předpověděné věci, jak se stanou ve vašich životech.

Studujte mé Slovo, abyste mohli vědět a chápat, co přichází.

Bůh Otec


Mt 5, 4: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velikým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.

Ž 34, 19 (*): Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušení v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Kol 2, 5: Vždyť i když je mé tělo od vás daleko, aspoň můj duch je s vámi, a mám radost z dobrého pořádku u vás, že vaše víra v Krista je pevná.


(*) V originálu: Ž 34, 18
zpět