522. Poselství Boha Otce ze dne 27. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DBEJTE NA MÁ VAROVÁNÍ


Mluvím k vám nyní o tom, co přichází, protože přichází čas [konce], a brzy, kdy mnoho z cest, o nichž k vám promlouvám, už nebude.

Ach, moji lidé, dbejte na má varování! Nebuďte pošetilí, jako byli mnozí v minulosti. Nebuďte nerozumní, jako ti, kdo jsou vlažní, kdo věří, že nic zlého nikdy nepřijde, kdo věří, že se v jejich generacích nic nestane.

Dejte si stranou mé Slovo! Schovejte si je, abyste je měli, až světlo z tohoto světa odejde. Schovejte si je, aby vás mohlo utěšit v tom bezútěšném čase.

Bůh Otec.


Jr 17, 15: Hle, oni mi říkají: "Kde je Hospodinovo slovo? Ať se přece splní!"

2Petr 3, 3-4
3: Především vězte, že v posledních dnech přijdou se svým posměchem posměvači, žijící, jak jim to kážou jejich špatné žádosti
4: a budou říkat: Kdepak je ten jeho slibovaný příchod? Otcové už zemřeli, a přesto od té doby všechno zůstává tak, jak to bylo od začátku světa!

Mt 10,22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

2Tes 1, 5-10
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: Máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro které trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelů soužením
7: a vám souženým spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš znova ukáže a přijde z nebe se svými mocnými anděly
8: v planoucím ohni, aby potrestal ty, kdo o Bohu nechtějí nic vědět, i ty, kdo neuposlechli, když se kázalo evangelium našeho Pána Ježíše.
9: Těm se dostane za trest věčné záhuby: budou vzdáleni od tváře Páně a nebudou účastni slávy, kterou ve své moci udělí,
10: až přijde v onen den, aby došel slávy ve svých věřících, a aby soustředil na sebe obdiv za to, co dal těm, kdo víru přijali. U vás však naše svědectví došlo přijetí.
zpět