524. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JAK JSEM VÁS JEN VAROVAL, A VY JSTE SE NIC NENAUČILI!


Moji milovaní lidé:

Přijměte mou Lásku a mé požehnání.

Potom, co plevel bude spálen, moji lidé energicky povstanou, protože už nebudou moci být podvedeni nebo oslepeni plevelem, a také se nebudou moci míchat s vlažnými, ani s plevelem.

Tím, že se posílí mým Slovem, mým Tělem a mou Krví, láskou mé Matky a jejím Slovem, moji lidé nemohou být zdeptáni pádem těch, kteří mezi mými dětmi následují člověka. Jejich důvěra zůstane ve Mně.

Lidé, kteří se nemodlí, jsou lidmi, kteří podléhají útoku ďábla za všech okolností a bez úlevy.

Bdělost, moji lidé! Část instituce mé církve upadla do těžkých omylů, kvůli nedostatku vážné, přísné a náležité výuce ve vzdělávacích ústavech a kvůli nedostatku pravdivosti některých, kdo nemají vřelou touhu Mi sloužit v Duchu a Pravdě.

Je nezbytné, aby filtr věrnosti byl oporou ve vzdělávacích ústavech pro ty, kdo chtějí být částí mého kněžství, mých mužských a ženských duchovních.

Mé srdce je zarmouceno takovým množstvím selhání, kterých se dopustili někteří z mých kněžských synů proti nevinným mezi mým lidem. Opatření vůči mým kněžím musí být přezkoumána, aby se čistota rychle prosadila, "Běda tomu, kdo je příčinou hříchu. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a hozen do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 1-2].

Nepřijímám lži, ani nestydatost, které jsou použity v nástrahách démona na mé nevinné.

Potřebuji, aby v mých církevních institucích byla nekompromisně zakotvena pravda, aby moji kněží Mi zůstali věrní, pevní ve víře a oddaní svému úřadu a ve svatosti.

Můj lid se vyznačuje svou láskou ke Mně, ale někteří z mých reprezentantů jsou mou velkou bolestí, mou hanbou před lidstvem, které Mnou pohrdá a odvrací se ode Mne.

To jsou chvíle, kdy moji lidé by se měli stále živit vírou, udržovat Přikázání živá a lpět na nich.

Moji lidé, naučte se rozpoznat mé Slovo a nespoléhejte na čas, nebo dny pro duchovní probuzení. Každý okamžik je datem, které napsal můj Otec do velké Knihy Života, každý den je pro vás tím, jako by byl poslední ve vašem životě. V tomto okamžiku, mé děti, byste neměly čekat na své obrácení, ani odmítat má volání.

Úchylky mých lidí, kterých se dopustili po celém světě, jsou plodem života bez mé Lásky a plodem touhy držet se toho, co je světské a hříšné, aby byli přivítáni lidskou láskou bez hodnot a bez pravidel.

Můj lid Mě zná a ví, že by neměl žít znehodnocenou lásku.

Potřebujete vnitřní změnu, každý člověk jednotlivě, abyste žili v mé Lásce, která je pravou Láskou a nedovolit mysli, aby ovládla vaše smysly, ani nedovolit myšlenkám vás změnit, nebo nechat vám uvěřit v něco, co není pravda. Mějte srdce z masa, aby všechno proudilo uvnitř. Když vaše srdce bude čisté, pak fyzické a duchovní smysly budou řádně plnit svou funkci a po velkém procesu očisty dosáhnete toho, že váš život a práce budou svědectvím, které evangelizuje bez slov.

Pokrytec nepodává o Mně svědectví, snadno nachází místo pro sebe, kde může se vzletnými frázemi zůstat, ale ti, kdo žijí v mé Lásce, jsou připraveni být modelováni, jsou připraveni se stát v každém okamžiku stále lepší, nejen pro svůj vlastní prospěch, ale ve prospěch svých bratrů. Pokrytec zdvihá prst, vnucuje se, nezná dobročinnou lásku a nic se mu nezdá dobré, anebo vždy říká: "Ještě jsem se nerozhodl, přemýšlím o výzvě", a to znamená vyhnout se závazku ke Mně.

To je, co vy, moji lidé, poznáváte u velkého počtu bratrů. Být mým pravým dítětem jde za hranici modlitby, činu služby v kostele, přesahuje i svědectví. Moje pravé děti jsou ty, které se dávají pro Mne, ty, které Mě znají, ty, které neopakují má Slova, ale nechávají je žít v hojnosti, ty, které nacházejí "skrytý poklad", ty, které nelpí na tom, co je světské, ty, které neustále děkují a zbožňují naší Trojici, ty, které milují mou Matku tak, jak ji miluji Já.

Moji milovaní lidé, cesta, kterou máte jít je příkrá, pod pálivým sluncem a bez vody, obuv se opotřebovává, a přesto musíte pokračovat dál k vrcholu.

Neodvracejte se ode Mne, buďte stále mými dětmi. Buďte těmi, kdo plní vůli mého Otce a nepřijímají moderní trendy.

Modlete se za Mexiko, bude znovu otřeseno.

Má církev je otřesena, a bude ještě víc, až bude ve zprávách kvůli bohu peněz.

Moji milovaní lidé, země vyzařuje neklid duše člověka, příroda se stále utkává s člověkem, klimatické změny jsou nevypočitatelné, mají dopad na člověka, podnebí jsou jiná.

Potraviny jsou vzácné, dlouhá cesta kvůli vodě začíná.

Moji milovaní lidé, jak jsem vás jen varoval, a vy jste se nic nenaučili, ani jste se nekáli.

Přijměte s vírou požehnání, které má Matka jako Královna a Matka posledních časů dává každému z vás.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět