525. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVÝŠEN V ČASE SOUŽENÍ


Daniel byl předveden před krále Belšasara, aby vyložil nápis na zdi. Tu noc král Belšasar ztratil své království, když byl napaden Médy.

Tak [médský] král Darius převzal království a Daniel byl jmenován jedním ze tří správců říše a byl upřednostňován pro svůj skvělý charakter. Pak ti ostatní hledali způsob jak se Daniela zbavit, protože byli žárliví, že mu byla dávána přednost kvůli jeho výborné povaze.

Daniel měl mimořádného ducha, protože poslouchal a následoval jen Boha.

Protože Daniel měl skvělého ducha, jelikož dělal, co bylo správné, Satan vstoupil do srdcí těch kolem něho a pokusil se ho zabít.

Pán mi ukázal, že někteří z vás budou brzy povýšeni do vedoucích pozic – budete vysoce postavení. A bude vám dána volba, zda také dovolíte svému srdci se povýšit, stát se pyšným na své nové postavení, nebo zůstanete pokorní.

Stanete-li se pyšní, ďáblu bude dovoleno zničit vaše postavení a vy zaplatíte velkou cenu.

Půjdete-li v ctnosti jako Daniel, Pán říká, že budete pronásledováni. Pronásledování bude silné a vy z toho nebudete mít radost, ale VELICE vám to zvýší odměnu, jak na zemi, tak i v nebi.

Pán říká, abych vám sdělila: Vyberte si v tento den, komu budete sloužit – posvěťte Pána Boha ve svém srdci a buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo se vás bude ptát na důvod naděje, která je ve vás, spolu s mírností a obavou, neboť bude od vás vyžadována odpověď.

To je jen začátek času soužení, přichází toho mnohem víc. Musíte se naučit být vždy připraveni. Musíte se naučit jít v odvaze, neboť mnozí zemřou kvůli odpovědi, kterou dají, a nikdo nebude vědět, kdy přijde jeho čas, otevře-li svá ústa, aby mluvil.

Bůh Otec


Ž 75, 7-8 (*)
7: Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,
8: Jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.

1Petr 3, 15: Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a ostýchavostí.

Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.

2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"


(*) V originálu Ž 75, 6-7
zpět