526. Poselství Boha Otce ze dne 30. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŽÁDNÝ ZPŮSOB JAK POCHOPIT


V časech, které jsou u vás, smrt přijde mnoha způsoby.

Sebevraždy budou běžné, protože mnozí nebudou mít schopnost přijmout, že se jejich svět tolik změnil. Smrt, způsobená divokými zvířaty, bude obvyklá, protože jejich svět se také změnil a budou se toulat po nových místech, aby našly potravu. Smrt vyvolaná nemocemi bude každodenní událostí, protože léky, jak je nyní znáte, přestanou existovat, jejich výroba bude věcí minulosti. Smrt také přijde s epidemiemi.

Lidská mysl nebude mít způsob jak pochopit utrpení, kterým se stane život na zemi. Nepřítel vašich duší udělá vše, co bude moci, aby vás v tomto čase nechal padnout, aby vás nechal Mne zapřít, ale ti, kdo se s tím vypořádají, kdo přetrpí až do konce, budou zachráněni.

Mé děti, mnoho z těch, kdo zemřou ve vašem okolí, budou ti, které milujete. Musíte připravit svou mysl, jak nejlépe můžete, abyste to přežily, dokud vás nepřivedu k sobě domů.

Bůh Otec


Zj 6, 3-9

3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
zpět