529. Poselství Boha Otce ze dne 3. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ÚTOKY SE ZVYŠUJÍ


Mé děti, nepřítel se vás pokouší vykolejit. Čím těsněji půjdete se Mnou, tím větší budou jeho útoky na vás. Bude pracovat skrze ty, kteří jsou vám nejblíže, a použije to, o co se nejvíc zajímáte, aby vás rozptýlil. Musíte být vždy ostražité.

Proste Mě o porozumění toho, co má přijít. Proste Mě o moudrost, jak se nyní bránit útokům namířených proti vám. Proste Mě o pomoc se zastrašováním, které je nyní zaměřeno proti vám, s vyčerpaností, s obtěžováním. Říkám vám o těchto věcech, které můžete přemoci a jít dál na své cestě blízko Mě. On sesílá útoky pokušení, malomyslnosti, beznaděje a zoufalství.

Útočí stejně jako vždycky, ale jeho útoky zesílily, a sesílá jich víc současně, aby vás udolal a pokusil se vás porazit. Musíte zvítězit nad jeho útoky tím, že je odrazíte ze své pozice ve Mně. Porazíte ho svým mečem pravdy, který nosíte u sebe.

Mé děti, tyto bitvy se nebudou zmenšovat, ale s postupující časem budou přibývat, a tak se musíte naučit, jak se jich účastnit. Musíte se naučit rozpoznat, co je od něho a to okamžitě překazit, aby to nezapustilo kořeny.

Buďte ve Mně. Buďte v mém Slovu, neboť vás bude ve všem podpírat. Nepodvolujte se rozptýlením, nebo nenechejte nepřítele vás stáhnout do světa.

Bůh Otec


Mk 4, 18-20
18: U jiných se rozsévá do trní: to jsou ti, kdo slovo slyší.
19: ale pak se vkrádají světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné touhy, a to slovo udusí, takže zůstane bez užitku.
20: A u kterých je zaseto do dobré půdy, to jsou ti, kdo slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný.

2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Ž 141, 8-10
8: K tobě, Panovníku, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
9: ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!
zpět