531. Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ODMÍTNUTÍM BOHA ČLOVĚK ODMÍTÁ BOŽÍ LÁSKU A ZŘÍKÁ SE JÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte požehnání mé lásky, balzám, v tomto čase, kdy potřebujete požehnání z nebe, abyste mohly jít dál uprostřed prudkých útoků, jimiž procházíte.

Zkoušky jsou nutné pro všechny mé děti. Pro dobro duše je třeba, abyste opustily pohodlí, každodenní zvyky, mít vše, co se vám líbí. Je dobré pro mé děti, jsou-li si vědomy, že být dětmi mého Syna je nedělá imunní k utrpení. Je to právě uprostřed strastí, že člověk hledá, touží a úpěnlivě prosí Nejsvětější Trojici o pomoc Boží milosrdenství, aby se staly zázraky.

A zázrak, o který byste měly pokorně prosit, je především spása duše a teprve pak těla, je-li to Boží vůle. Spása duše, a pak řešení toho, co se vám stane.

Každá lidská bytost potřebuje ve svém životě existenci Boží Lásky, aby se stvoření úspěšně rozvíjelo a přineslo plody věčného života.

Milovaní, člověk trpí vzpourou a vstoupil do nepřátelství proti Nejsvětější Trojici, této Matce a všemu, co vám připomíná božství, protože chcete žít v prostopášnosti a bez toho, že byste byli upozorňováni na to, co je špatné.

Středem každé lidské bytosti je Bůh, a proto odmítnutím Boha člověk odmítá Boží Lásku a zříká se jí svou svobodnou vůlí, a tím ztrácí osu, kolem níž se otáčí jeho život i duchovní rovnováhu. Člověk se sám vzdává zlu, které vítá jako svého boha, neklade žádný odpor a je stržen k účasti na špatných činech a jednání.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

ÚPĚNLIVĚ VÁS PROSÍM, ABYSTE PRONIKLY DO SVÉHO NITRA A OPRAVDU DOŠLY K POZNÁNÍ SEBE SAMÝCH A DÍVAJÍCE SE DOVNITŘ SEBE, SE ROZHODLY K OKAMŽITÉ ZMĚNĚ.

Při pohledu dovnitř sebe najdete sílu a jistotu víry v Boha a současně objevíte, co vás zadržuje od dosažení spojení s Boží vůlí.

Tím, že se člověk vzdálil Boží Lásce, oslabil duchovně sám sebe, a potom, co byl varován, že tato generace se nachází v naplňování proroctví, se vaše generace stala generací velkého pokroku. Nicméně duchovní pokrok člověk zabrzdil, protože si nemyslel, že to, co je duchovní, je v každodenním životě nepostradatelné a že tvoří v lidech velmi důležitou část nutnou k tomu, aby jako lidské bytosti rozmnožovaly dobro, které je v nich přítomné.

Jako Královna a Matka posledních časů vám dávám:

Mé srdce, abyste byly ochraňovány mým Synem…
Mé oči, abyste viděly dobro a chtěly obrácení…
Mé paprsky světla, aby dosáhly na celé lidstvo…
Má chodidla, abyste byly věrné cestě obrácení a nezastavily se ani pod sluncem, ani pod vodou…
Volám vás, abyste se podívaly na Zem, a pochopily její hodnotu a aby se každý snažil přinášet pokoj mezi národy …
Nabízím vám můj svatý růženec, protože bez modlitby nemůžete dospět k Bohu…

Vyzývám vás, abyste byly jako děti [Mt 18, 3] a byly tak hodny ochrany Nebeského Otce, byly autentické a opravdové, protože v tomto čase potřebujete duchovní statky a potřebujete vědět, jak je proměnit v činy.

Mé děti potřebují být více duchovní, aby si udržely víru živou, aby jim dala jasnost, která vzniká v nitru člověka, a aby jejich činy a díla sloužily dobru.

Mé děti, neztraťte spásu, ze své vůle si chraňte duši, aby živila duchovní smysly opravdovým pohledem, milujte, co Bůh odkázal lidské rase, abyste mohly jít v Boží vůli a pochopit, že poslušnost je vůdčí princip, který se stará, aby kormidlo Boží Lásky drželo lidské stvoření v dlani jeho Boží ruky.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Setkáte se s větším zmatkem než v tomto čase a jen když svého Boha a vašeho bližního milujete tak, jak vám přikázal On, budete schopny tomuto zmatku vzdorovat, aniž byste padly do rukou Zlého.

Mé děti vědí, že zlo přitahuje zlo, dokud se stvoření dobrovolně nezaváže k opravdovému pokání a nerozhodne se naplnit pevný úmysl nápravy a obrátit se a pracovat na jiných dílech a činech, spojených s dobrem. Mé děti stále jednají v dobru, aby je dobro vedlo k tomu, že budou pravdivé a budou pracovat ve spojení s Boží vůlí.

Mé děti, jádro Země je ve zvýšeném a neobvyklém stavu vibrací, které způsobují, že zemské vrstvy se rozpínají a zase stahují. Lidstvo bude vystaveno zemětřesením s větší intenzitou a četností. Děti, nezapomeňte, že přímořské oblasti budou nejvíc vystaveny tsunami a dalším událostem na moři.

Modlete se, západní pobřeží Spojených států se bude třást, Japonsko stále zamořuje okolí.

Zlo se v tomto čase pohybuje ve všech oblastech s velkou rychlostí, církev zakouší kritické chvíle. Mé srdce kvůli tomu krvácí. Jako Matka lidstva, trpím pro ty, kdo překračují Boží Zákon. Pošetilost člověka a jeho neúspěch zůstat sjednocený s mým Synem vedl člověka k povstání proti Bohu. Část lidstva chce nechat zmizet všechny pozůstatky, připomínající Nejsvětější Trojici a tuto Matku.

Zlo hýbe vlažnými a těmi, kdo se zřekli Boha [Zj 3, 16].

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, vytrvejte, nekolísejte, nezapomínejte, že mé Neposkvrněné Srdce zvítězí a že já, jako Královna a Matka posledních časů, se přimlouvám za každé z mých dětí, i když mě o to neprosíte.

Neodpočívám, mé děti, jsem Královna a Matka a zachráním největší počet duší pro Boží slávu. Proto vás vyzývám, abyste byly láskou, zachovaly si víru, naději a byly dobročinné, aniž byste dovolily beznaději vám vzít váš pokoj.

Nebojte se, jsem tady: Já jsem vaše Matka a miluji vás, přimlouvám se za vás.

Ať je Bůh zbožňován, jeden a tři!

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět